АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ, бр. 15 от 2002 г.)
Издаден от Патентното ведомство на Република Българи

Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г.

Преамбюл

Договарящите страни по Европейската патентна конвенция,

отчитайки, че сътрудничеството между държавите в Европа, основано на базата на Европейската патентна конвенция, и установената чрез нея единна процедура за издаване на европейски патенти, оказва значителен принос за правната и икономическа интеграция в Европа,

желаейки още по-ефективно да насърчат новаторството и икономическия растеж в Европа чрез поставяне на база за бъдещото развитие на Европейската патентна система,

желаейки в светлината на все по-нарастващия международен характер на патентната система да приспособят Европейската патентна конвенция към усъвършенстванията от техническо и правно естество, настъпили след нейното сключване,

се споразумяха за следното:

Изменение на Европейската патентна конвенция

Член 1

Европейската патентна конвенция се изменя, както следва:

1. Следният нов член 4а се създава след член 4:

Член 4а

Конференция на министрите на договарящите страни

Конференция на министрите на договарящите страни, отговарящи за патентната политика, се свиква поне на всеки пет години за обсъждане на въпроси, свързани с Организацията и европейската патентна система.“

2. Член 11 се изменя така:

Член 11

Назначаване на висшестоящи служители

(1) Президентът на Европейското патентно ведомство се назначава от Административния съвет.

(2) Вицепрезидентите се назначават от Административния съвет след консултация с Президента на Европейското патентно ведомство.

(3) Членовете и председателите на колегиите по жалбите и на Разширената колегия по жалбите се назначават от Административния съвет по предложение на Президента на Европейското патентно ведомство. Те могат да бъдат преназначавани от Административния съвет след консултации с Президента на Европейското патентно ведомство.

(4) Административният съвет упражнява дисциплинарен контрол върху служителите, посочени в алинеи 1 до 3.

(5) След консултации с Президента на Европейското патентно ведомство Административният съвет може също така да назначава за членове на Разширената колегия по жалбите членове на национални съдилища или квазисъдебни органи на договарящите страни с юридическа квалификация, които могат да продължават своята съдебна дейност на национално ниво. Те се назначават за срок три години с възможност да бъдат преназначавани.“

3. Член 14 се изменя така:

Член 14

Езици на Европейското патентно ведомство, европейските патентни заявки и други документи

(1) Официалните езици на Европейското патентно ведомство са английски, френски и немски.

(2) Европейската патентна заявка се подава на един от официалните езици, или, ако е подадена на друг език, се превежда на един от официалните езици съгласно Правилника за прилагане. По време на процедурата пред Европейското патентно ведомство преводът може да бъде приведен в съответствие със заявката, така както е подадена. В случай че изискваният превод не бъде подаден в срок, заявката се счита за оттеглена.

(3) Официалният език на Европейското патентно ведомство, на който европейската патентна заявка е подадена или на който е преведена, се използва за език на процедурата при всички производства пред Европейското патентно ведомство, освен ако Правилникът за прилагане предвижда друго.

(4) Физически и юридически лица с постоянен адрес или седалище в договаряща страна, чийто официален език не е английски, френски или немски, както и граждани на тази страна с постоянен адрес в чужбина могат да подават документи, за които има определен срок, на официалния език на тази страна. Съгласно Правилника за прилагане обаче те трябва да представят превод на един от официалните езици на Европейското патентно ведомство. Ако даден документ с изключение на тези, съставляващи европейската патентна заявка, не бъде подаден на предписания език или ако изискваният превод не бъде представен в определения срок, се счита, че документът не е подаван.

(5) Европейските патентни заявки се публикуват на езика на производството.

(6) Описанията на европейски патенти се публикуват на езика на производството и включват превод на претенциите на другите два официални езика на Европейското патентно ведомство.

(7) На трите официални езика на Европейското патентно ведомство се публикуват:

(а) Европейският патентен бюлетин;

(б) Официалният бюлетин на Европейското патентно ведомство.

(8) Вписванията в Европейския патентен регистър се извършват на трите официални езика на Европейското патентно ведомство. В случаи на съмнение за автентично се счита вписването на езика на производството.“

4. Член 16 се изменя така:

Член 16

Получаващ сектор

Получаващият сектор отговаря за експертизата на европейските патентни заявки при подаването им и за експертизата на формалните изисквания на тези заявки.“

5. Член 17 се изменя така:

Член 17

Отдели по проучването

Отделите по проучването отговарят за изготвянето на доклади от европейското проучване.“

6. Член 18 се изменя така:

Член 18

Експертизни отдели

(1) Експертизните отдели отговарят за експертизата на европейските патентни заявки.

(2) Всеки експертизен отдел се състои от трима технически квалифицирани експерти. Обаче експертизата на европейска патентна заявка до вземане на решение по нея като основно правило се възлага на един от членовете на експертизния отдел.

Устното производство се провежда в самия експертизен отдел. Ако експертизният отдел счете, че естеството на решението го изисква, той може да бъде разширен чрез допълване с правно квалифициран експерт. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя на отдела.“

7. Член 21 се изменя така:

Член 21

Колегии по жалбите

(1) Колегиите по жалбите отговарят за експертизата на жалби срещу решенията на получаващия сектор, експертизните отдели и отделите по възраженията и правния отдел.

(2) При жалби срещу решения на получаващия сектор или правния отдел колегията по жалбите се състои от трима правно квалифицирани членове.

(3) При жалби срещу решения на експертизен отдел колегията по жалбите се състои от:

(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран, когато решението се отнася до отказ на европейска патентна заявка или издаване, ограничаване или недействителност на европейски патент и е взето от експертизен отдел в състав от по-малко от четирима членове;

(б) трима технически и двама правно квалифицирани членове, когато решението е взето от експертизен отдел, който се състои от четирима членове, или когато колегията по жалбите счита, че естеството на жалбата изисква това;

(в) трима правно квалифицирани членове във всички останали случаи.

(4) При жалби срещу решения на отдел по възраженията колегията по жалбите се състои от:

(а) двама технически квалифицирани членове и един правно квалифициран член, когато решението е взето от отдел по възраженията в състав от трима членове;

(б) трима технически и двама правно квалифицирани, когато решението е взето от отдел по възраженията, който се състои от четирима членове, или когато колегията по жалбите счита, че естеството на жалбата изисква това.“

8. Член 22 се изменя така:

Член 22

Разширена колегия по жалбите

(1) Разширената колегия по жалбите отговаря за:

(а) решаване на правни въпроси, отправени към нея от колегиите по жалбите съгласно член 112;

(б) даване на становище по правни въпроси, отправени към нея от Президента на Европейското патентно ведомство съгласно член 112;

(в) решаване на искания за преразглеждане на решения на колегиите по жалбите съгласно член 112а.

(2) При производства по алинея 1(a) и (б) разширената колегия по жалбите е в състав от петима правно и двама технически квалифицирани членове. При производство по алинея 1(в) разширената колегия по жалбите е в състав от трима или петима членове в съответствие с Правилника за прилагане. При всички производства председателят е правно квалифициран член.“

9. Член 23 се изменя така:

Член 23

Независимост на членовете на колегии

(1) Членовете на Разширената колегия по жалбите и на колегиите по жалбите се назначават за срок пет години, като през този срок не могат да бъдат отстранявани, освен когато съществуват сериозни основания за това и ако Административният съвет по предложение на Разширената колегия по жалбите вземе решение с този ефект. Независимо от разпоредбата в първото изречение трудовият договор на членовете на колегии се прекратява, ако те подадат оставка или се пенсионират в съответствие със Служебния правилник за щатните служители на Европейското патентно ведомство.

(2) Членовете на колегии не могат да са членове на получаващия сектор, експертизните отдели, отделите по възраженията или правния отдел.

(3) При вземане на решения членовете на колегии не са обвързани от никакви инструкции, а се съобразяват само с разпоредбите на тази конвенция.

(4) Процедурният правилник на колегиите по жалбите и Разширената колегия по жалбите се приема в съответствие с Правилника за прилагане. Той подлежи на одобрение от Административния съвет.“

10. Член 33 се изменя така:

Член 33

Правомощия на Административния съвет в определени случаи

(1) Административният съвет е компетентен да изменя:

(а) установените в конвенцията срокове;

(б) части от ІІ до VІІІ и част Х от тази конвенция за привеждането им в съответствие с международен договор, отнасящ се до патенти, или законодателство на Европейската общност, отнасящо се до патенти;

(в) Правилника за прилагане.

(2) Административният съвет е компетентен в съответствие с тази конвенция да приема или изменя:

(а) Финансовия правилник;

(б) Служебния правилник за щатните служители и условията за назначаване на други служители на Европейското патентно ведомство, размерите на заплатите на щатните и други служители, както и вида на всички допълнителни облаги и правилата за предоставянето им;

(в) Правилника за пенсионно осигуряване и всички подходящи увеличения на пенсиите в съответствие на нарастването на заплатите;

(г) Правилника за таксите;

(д) своя Процедурен правилник.

(3) Независимо от член 18, алинея 2 Административният съвет е компетентен да реши въз основа на опита си, че в определени категории случаи експертизните отдели да се състоят само от един технически квалифициран експерт. Такова решение може да бъде отменено.

(4) Административният съвет е компетентен да упълномощава Президента на Европейското патентно ведомство да преговаря и след одобряване от съвета да сключва споразумения от името на Европейската патентна организация със страни, междуправителствени организации и центрове за документация, създадени по силата на споразумения с такива организации.

(5) Административният съвет не може да взема решение съгласно алинея 1(б):

– отнасящо се до международен договор преди неговото влизане в сила;

– отнасящо се до законодателството на Европейската общност преди влизането му в сила или когато законодателството установява срок за прилагането му, преди изтичането на този срок.“

11. Член 35 се изменя така:

Член 35

Правила за гласуване

(1) Административният съвет взема всички свои решения, с изключение на предвидените в алинеи 2 и 3, с обикновено мнозинство на представените и гласували договарящи страни.

(2) Мнозинство от три четвърти от гласовете на представените и гласували договарящи страни се изисква за решенията, които Административният съвет е упълномощен да взема съгласно член 7; член 11, алинея 1; член 33, алинеи 1(a) и (в) и 2 до 4; член 39, алинея 1; член 40, алинеи 2 и 4; член 46; член 134а; член 149а, алинея 2; член 152; член 153, алинея 7; член 166 и член 172.

(3) Пълно единодушие на гласувалите договарящи страни се изисква за решенията, които Административният съвет е упълномощен да взема съгласно член 33, алинея 1(б). Административният съвет взема такива решения само ако са представени всички договарящи страни. Решение, взето въз основа на член 33, алинея 1(б), не влиза в сила, ако дадена договаряща страна декларира в срок дванадесет месеца от датата на вземане на решението, че не желае да бъде обвързана с това решение.

(4) Въздържалите се не се считат за гласували.“

12. Член 37 се изменя така:

Член 37

Бюджетни средства

Бюджетът на Организацията се финансира:

(а) от собствени средства на Организацията;

(б) от плащания на договарящите страни за годишните такси за поддържане на европейски патенти в тези страни;

(в) когато е необходимо – от извънредни финансови вноски на договарящите страни;

(г) когато е целесъобразно – от предвидените в член 146 приходи;

(д) когато е целесъобразно и само за материални активи – чрез заеми от трети лица, обезпечени със земя или сгради;

(е) когато е целесъобразно – чрез финансиране на специални проекти от трети лица.“

13. Член 38 се изменя така:

Член 38

Собствени средства на Организацията

Собствените средства на Организацията включват:

(а) всички приходи от такси и други източници, както и резервните фондове на Организацията;

(б) средствата от Резервния пенсионен фонд, които се третират като специален вид актив на Организацията, предназначен да подпомага пенсионната схема на Организацията чрез осигуряване на необходимите резерви.“

14. Член 42 се изменя така:

Член 42

Бюджет

(1) Бюджетът на Организацията трябва да е балансиран. Той се съставя в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, заложени във Финансовия правилник. При необходимост може да се съставят изменящи или допълнителни бюджети.

(2) Бюджетът се съставя в разчетна единица, определена във Финансовия правилник.“

15. Член 50 се изменя така:

Член 50

Финансов правилник

Финансовият правилник определя по-специално:

(а) организацията по съставянето и изпълнението на бюджета, както и отчитането и одитирането на сметките;

(б) начина и процедурата, по които договарящите страни извършват предвидените в член 37 плащания и вноски и предвидените в член 41 авансови вноски за Организацията;

(в) правилата, отнасящи се до отговорностите на служителите, които разрешават и отчитат плащанията, и до мерките за контрол върху тяхната дейност;

(г) процента на лихвите, предвидени в членове 39, 40 и 47;

(д) метода на изчисляване на вноските, дължими по силата на член 146;

(е) състава и задълженията, които да се вменят на Комитета по бюджет и финанси, който се създава от Административния съвет;

(ж) общоприетите принципи на отчетност, на които трябва да се основават бюджетът и годишните финансови отчети.“

16. Член 51 се изменя така:

Член 51

Такси

(1) Европейското патентно ведомство може да събира такси за всяка задача или процедура, осъществени съгласно тази конвенция.

(2) Сроковете за плащане на такси, с изключение на определените в тази конвенция, се предвиждат в Правилника за прилагане.

(3) Когато Правилникът за прилагане предвижда заплащането на дадена такса, в него трябва да се предвидят и правните последици от неплащането на таксата в определения срок.

(4) Правилата относно таксите определят по-специално размера на таксите и начините, по които те трябва да бъдат платени.“

17. Член 52 се изменя така:

Член 52

Патентоспособни изобретения

(1) Европейски патенти се издават за изобретения от всички области на техниката при условие, че са нови, включват изобретателска стъпка и са промишлено приложими.

(2) По-специално не се считат за изобретения по смисъла на алинея 1:

(а) открития, научни теории и математически методи;

(б) резултати от художествено творчество;

(в) планове, правила и методи за умствена дейност, играене на игри или делова дейност, както и компютърни програми;

(г) представяне на информация.

(3) Обектите или дейностите съгласно алинея 2 са изключени от патентоспособност само доколкото европейската патентна заявка или европейският патент се отнасят до тези обекти или дейности като такива.“

18. Член 53 се изменя така:

Член 53

Изключения от патентоспособност

Европейски патенти не се издават по отношение на:

(а) изобретения, търговското използване на които би било в противоречие с обществения ред или морал; такова използване не се счита в противоречие само защото то е забранено от закон или правила в някоя или всички договарящи страни;

(б) сортове растения или породи животни или по същество биологични процеси за производството им; тази разпоредба не се разпростира върху микробиологични процеси или получените чрез тях продукти;

(в) методи за лечение на хора или животни чрез хирургическа намеса или терапия и диагностични методи, прилагани върху хора или животни; тази разпоредба не се прилага спрямо продукти, по-специално вещества и състави, които се използват при някои от тези методи.“

19. Член 54 се изменя така:

Член 54

Новост

(1) Изобретението е ново, ако не е част от нивото на техниката.

(2) Нивото на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или по друг начин преди датата на подаване на европейската патентна заявка.

(3) В допълнение нивото на техниката включва и съдържанието на европейски патентни заявки така, както са подадени, датите на подаване на които са по-ранни от датата съгласно алинея 2, и които са публикувани на или след тази дата.

(4) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност вещество или състав, включени в нивото на техниката, които се използват при метод съгласно член 53 (в), при условие че използването му при такъв метод не е включено в нивото на техниката.

(5) Алинеи 2 и 3 не изключват от патентоспособност и вещества или състави съгласно алинея 4, предназначени за специално използване при метод съгласно член 53 (в), при условие че такова използване не е включено в нивото на техниката.“

20. Член 60 се изменя така:

Член 60

Право на европейски патент

(1) Правото на европейски патент принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Ако изобретателят е служител, правото на европейски патент се определя в съответствие със законодателството на страната, в която служителят упражнява основната си дейност; ако страната, в която служителят упражнява основната си дейност, не може да се определи, се прилага законодателството на страната, в която се намира седалището на работодателя, който е назначил служителя.

(2) Ако две или повече лица са създали изобретение независимо едно от друго, правото на европейски патент за това изобретение принадлежи на лицето, чиято европейска патентна заявка е с най-ранна дата на подаване, при условие че заявката е публикувана.

(3) В производството пред Европейското патентно ведомство се счита, че правото на европейски патент принадлежи на заявителя.“

21. Член 61 се изменя така:

Член 61

Европейски патентни заявки, подадени от лица, които нямат право на европейски патент

(1) Когато има окончателно решение съгласно което лице, различно от заявителя, има право на европейския патент, това лице в съответствие с Правилника за прилагане може:

(а) да продължи производството по европейската патентна заявка като негова собствена заявка вместо заявителя:

(б) да подаде нова европейска патентна заявка за същото изобретение, или

(в) да поиска европейската патентна заявка да бъде отказана.

(2) Член 76, алинея 1 се прилага със съответните промени спрямо нова европейска патентна заявка, подадена съгласно алинея 1 (б).“

22. Член 65 се изменя така:

Член 65

Превод на европейския патент

(1) Всяка договаряща страна може в случаите, когато европейският патент, така както е издаден, изменен или ограничен от Европейското патентно ведомство, не е съставен на един от официалните й езици, да изиска от патентопритежателя да представи в нейното централно ведомство по индустриална собственост превод на патента така, както е издаден, изменен или ограничен, на един от нейните официални езици по негов избор или когато страната е уточнила кой от официалните й езици да бъде използван – на този език. Срокът за представяне на превода е три месеца от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за издаването, поддържането с направените промени или ограничението на европейския патент, освен ако заинтересованата страна определи по-дълъг срок.

(2) Всяка договаряща страна, която е приела разпоредби в съответствие с алинея 1, може да предвиди всички или част от разходите за публикуване на превода да се заплащат от патентопритежателя в определен от страната срок.

(3) Всяка договаряща страна може да предвиди в случай на неспазване на приетите в съответствие с алинеи 1 и 2 разпоредби европейският патент да се счита за недействителен на нейна територия от датата на подаването на заявката.“

23. Член 67 се изменя така:

Член 67

Права, предоставяни от европейска патентна заявка след публикация

(1) От датата на публикуването й европейската патентна заявка предоставя на патентопритежателя временна закрила, каквато се предоставя съгласно член 64, в договарящите страни, посочени в заявката.

(2) Всяка договаряща страна може да предвиди, че европейската патентна заявка не предоставя предвидената в член 64 закрила. Закрилата, която се предоставя с публикацията на европейската патентна заявка обаче, не може да бъде по-ограничена от закрилата, която се предоставя чрез задължителната публикация на нерешените национални патентни заявки съгласно законодателството на съответната страна. Във всички случаи всяка договаряща страна трябва да предвиди най-малката възможност заявителят да поиска от датата на публикуване на европейската патентна заявка справедливо обезщетение от всяко лице, използвало изобретението в съответната страна при обстоятелства, при които лицето може съгласно националното законодателство да бъде привлечено под отговорност за нарушаване правата на национален патент.

(3) Всяка договаряща страна, чийто официален език е различен от езика на производството, може да предвиди временната закрила съгласно алинеи 1 и 2 да не действа, докато превод на претенциите на един от официалните й езици по избор на заявителя или на определен от договарящата страна официален език:

(а) бъде общодостъпен по начин, определен от националното законодателство, или

(б) бъде предоставен на лицето, използващо изобретението в дадената страна.

(4) Счита се, че европейската патентна заявка никога не е имала посочените в алинеи 1 и 2 действия, ако е оттеглена, счита се за оттеглена или е окончателно отказана. Същото се отнася и за действията на европейската патентна заявка в договаряща страна, посочването на която е оттеглено или се счита за оттеглено.“

24. Член 68 се изменя така:

Член 68

Правни последици от недействителността или ограничаването на европейския патент

Счита се, че европейската патентна заявка и издаденият въз основа на нея патент не са породили установените съгласно членове 64 и 67 права от датата на подаването на заявката, ако патентът е обявен за недействителен или ограничен при производство по възражения, ограничаване или обявяване на недействителност.“

25. Член 69 се изменя така:

Член 69

Обхват на закрилата

(1) Обхватът на закрилата, предоставяна от европейски патент или европейска патентна заявка, се определя от претенциите. Описанието и чертежите служат за тълкуване на претенциите.

(2) До издаването на европейския патент обхватът на закрилата, предоставяна от европейската патентна заявка, се определя от претенциите в заявката така, както е публикувана. Обаче европейският патент, така както е издаден или изменен в производство по възражения, ограничаване или обявяване на недействителност, предоставя с обратна сила закрилата с европейската патентна заявка, доколкото в резултат на това обхватът на закрилата не е разширен.“

26. Член 70 се изменя така:

Член 70

Автентичен текст на европейската патентна заявка или европейския патент

(1) Текстът на европейската патентна заявка или европейския патент на езика на производството е автентичният текст във всички производства пред Европейското патентно ведомство и във всяка договаряща страна.

(2) Ако обаче европейската патентна заявка е подадена на език, който не е официален език на Европейското патентно ведомство, за автентичен се счита текстът на заявката така, както е подадена по смисъла на тази конвенция.

(3) Всяка договаряща страна може да предвиди преводът съгласно тази конвенция на някой от официалните езици на договарящата страна да се счита в тази страна за автентичен, с изключение на производството по обявяване на недействителност, ако на езика, на който са преведени, европейската патентна заявка или европейският патент предоставят по-ограничена закрила от тази на езика на производството.

(4) Всяка договаряща страна, която приема разпоредба съгласно алинея 3:

(а) трябва да разреши на заявителя или притежателя на патента да подаде коригиран превод на европейската патентна заявка или на европейския патент; такъв коригиран превод няма правен ефект, докато не бъдат изпълнени условията, предвидени от договарящата страна в съответствие с член 65, алинея 2 и член 67, алинея 3;

(б) може да предвиди всяко лице, което добросъвестно използва или е извършило ефективна и сериозна подготовка за използване на изобретението в тази страна, което използване не би представлявало нарушение на заявката или патента в оригиналния превод, да може след влизането в сила на коригирания превод да продължи да използва изобретението в дейността си или за нуждите на тази дейност без заплащане.“

27. Член 75 се изменя така:

Член 75

Подаване на европейска патентна заявка

(1) Европейската патентна заявка може да се подаде:

(а) в Европейското патентно ведомство, или

(б) в централното ведомство по индустриална собственост или друг компетентен орган на договаряща страна, ако законодателството на тази страна предвижда това и при спазване на член 76, алинея 1; всяка така подадена заявка има същото действие, както ако е подадена на същата дата в Европейското патентно ведомство.

(2) Алинея 1 не препятства прилагането на правни или административни разпоредби, които в договарящите страни:

(а) се прилагат по отношение на изобретения, за които поради естество на техния предмет не може да бъде съобщено в чужбина без предварително разрешение от компетентните органи на дадената страна, или

(б) предвиждат, че всяка заявка трябва да се подаде първо в национален орган или с предварително разрешение директно в друг орган.“

28. Член 76 се изменя така:

Член 76

Разделени европейски заявки

(1) Всяка разделена европейска заявка се подава директно в Европейското патентно ведомство съгласно Правилника за прилагане. Предметът на такава заявка не трябва да излиза извън обхвата на по-ранната заявка, както е подадена; ако това условие е изпълнено, разделената заявка се счита за подадена на датата на подаване на по-ранната заявка, като ползва всички приоритетни права.

(2) Всички договарящи страни, посочени в по-ранната заявка до подаването на разделената европейската заявка, се считат за посочени в разделената заявка.“

29. Член 77 се изменя така:

Член 77

Препращане на европейски патентни заявки

(1) Централното ведомство по индустриална собственост на всяка договаряща страна препраща в Европейското патентно ведомство всички подадени в него или в друг компетентен орган на тази страна европейски патентни заявки в съответствие с Правилника за прилагане.

(2) Европейски патентни заявки, чийто предмет е засекретен, не се препращат в Европейското патентно ведомство.

(3) Европейска патентна заявка, която не е препратена в Европейското патентно ведомство в определения срок, се счита за оттеглена.“

30. Член 78 се изменя така:

Член 78

Изисквания към европейската патентна заявка

(1) Европейската патентна заявка трябва да съдържа:

(a) искане за издаване на европейски патент;

(б) описание на изобретението;

(в) една или повече претенции;

(г) чертежите, посочени в описанието и претенциите;

(д) реферат,

и да отговаря на предвидените в Правилника за прилагане изисквания.

(2) За европейската патентна заявка се заплаща такса за подаване и такса за проучване. Ако таксата за подаване или таксата за проучване не са платени в определения срок, заявката се счита за оттеглена.“

31. Член 79 се изменя така:

Член 79

Посочване на договарящи страни

(1) Всички договарящи страни, членки на тази конвенция към датата на подаване на европейската патентна заявка, се считат за посочени в искането за издаване на европейски патент.

(2) За посочването на договаряща страна се плаща такса за посочване.

(3) Посочването на договаряща страна може да бъде оттеглено по всяко време до издаването на европейския патент.“

32. Член 80 се изменя така:

Член 80

Дата на подаване

Датата на подаване на европейската патентна заявка е датата, на която са изпълнени всички изисквания, посочени в Правилника за прилагане.“

33. Член 86 се изменя така:

Член 86

Такси за поддържане на европейска патентна заявка

(1) Таксите за поддържане на европейска патентна заявка се плащат на Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Тези такси са дължими за третата и всяка следваща година считано от датата на подаване на заявката. Ако такса за поддържане не бъде платена своевременно, заявката се счита за оттеглена.

(2) Задължението за плащане на такси за поддържане приключва с плащането на таксата за годината, в която е публикувано съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин.“

34. Член 87 се изменя така:

Член 87

Право на приоритет

(1) Всяко лице или неговият правоприемник, което е подало във или за:

(а) страна – член на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, или

(б) страна – член на Световната търговска организация, заявка за патент, полезен модел или удостоверение за полезност или неговият правоприемник, може да се позове за целите на подаване на европейска патентна заявка за същото изобретение на право на приоритет за период дванадесет месеца от датата на подаване на първата заявка.

(2) Всяка заявка, която е еквивалентна на редовно подадена национална заявка съгласно националното законодателство на страната, в която е подадена, или въз основа на двустранни или многостранни споразумения, включително тази конвенция, се признава за пораждаща право на приоритет.

(3) Под редовно подадена национална заявка се разбира всяка заявка, чиято дата на подаване може да бъде установена независимо от по-нататъшната съдба на заявката.

(4) Последваща заявка със същия предмет като този на предшестваща по-ранна заявка и подадена във или по отношение на същата страна се счита за първа заявка за целите на определяне на приоритета, при условие че на датата на подаване на последващата заявка по-ранната заявка е оттеглена, изоставена или отказана, без да е станала общодостъпна и без да оставя неуредени права, и не е служила за основание за претендиране на приоритет. По-ранната заявка не може да служи след това за основание за претендиране на приоритет.

(5) Ако първата заявка е подадена в орган по индустриалната собственост, който не е обвързан с Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост или на Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация, алинеи 1 до 4 се прилагат, ако този орган в съответствие със съобщение на Президента на Европейското патентно ведомство приеме, че първа заявка, подадена в Европейското патентно ведомство, поражда право на приоритет при условия и с действия, еквивалентни на заложените в Парижката конвенция.“

35. Член 88 се изменя така:

Член 88

Претенция за приоритет

(1) Заявител, желаещ да ползва приоритета на по-ранна заявка, трябва да подаде декларация за приоритет и всички други необходими документи в съответствие с Правилника за прилагане.

(2) Европейска патентна заявка може да се позове на множество приоритети независимо от факта, че са породени в различни страни. Когато е необходимо, множество от приоритети могат да се претендират за всяка една претенция. Когато са претендирани множество от приоритети, сроковете с начало от приоритетната дата започват да текат от датата на най-ранния приоритет.

(3) Когато европейска патентна заявка се позовава на един или повече приоритети, правото на приоритет покрива само тези елементи от европейската патентна заявка, които са включени в заявката или заявките, от които е претендиран приоритет.

(4) Ако определени елементи на изобретението, за което се претендира приоритет, не се съдържат във формулираните в по-ранната заявка претенции, приоритет все пак може да се признае при условие, че такива елементи са разкрити в документите по по-ранната заявка като цяло.“

36. Член 90 се изменя така:

Член 90

Проверка за установяване на дата на подаване и експертиза на формалните изисквания

(1) Европейското патентно ведомство проверява в съответствие с Правилника за прилагане дали заявката отговаря на изискванията за установяване на дата на подаване.

(2) Ако датата на подаване не може да се установи при проверката по ал.1, заявката не се разглежда като европейска патентна заявка.

(3) Ако бъде установена дата на подаване на европейската патентна заявка, Европейското патентно ведомство извършва експертиза съгласно Правилника за прилагане дали са изпълнени изискванията на членове 14, 78 и 81 и, където е целесъобразно, с член 88, алинея 1 и член 133, алинея 2, както и с другите изисквания, заложени в Правилника за прилагане.

(4) Когато Европейското патентно ведомство констатира недостатъци при извършване на експертизата по алинеи 1 или 3, които могат да бъдат отстранени, то дава на заявителя възможност да ги отстрани.

(5) Ако констатиран при експертизата по алинея 3 недостатък не бъде отстранен, европейската патентна заявка се отказва, освен ако конвенцията предвижда друга правна последица. Когато недостатъкът засяга правото на приоритет, заявката губи това право.“

37. Член 91 се заличава.

38. Член 92 се изменя така:

Член 92

Изготвяне на доклада от европейското проучване

Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане изготвя и публикува доклад от европейското проучване във връзка с европейската патентна заявка, който се изготвя въз основа на претенциите, като се взимат под внимание описанието и чертежите.“

39. Член 93 се изменя така:

Член 93

Публикуване на европейската патентна заявка

(1) Европейското патентно ведомство публикува европейската патентна заявка възможно най-скоро:

(а) след изтичане на осемнадесет месеца от датата на подаване или когато се претендира за приоритет, от приоритетната дата, или

(б) по искане на заявителя преди изтичане на този срок.

(2) Европейската патентна заявка се публикува едновременно с описанието на европейския патент, когато решението за издаване на патента влезе в сила, преди да изтече срокът, съгласно алинея 1(a).“

40. Член 94 се изменя така:

Член 94

Експертиза на европейската патентна заявка

(1) Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане извършва по молба експертиза дали европейската патентна заявка и изобретението, за което се отнася, отговарят на изискванията на тази конвенция. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде платена таксата за експертиза.

(2) Ако в определения срок не бъде подадена молба за експертиза, заявката се счита за оттеглена.

(3) Ако в резултат на експертизата се установи, че заявката или изобретението, за което се отнася, не отговарят на изискванията на тази конвенция, експертизният отдел поканва заявителя, колкото пъти е необходимо, да представи своето становище и съгласно член 123, алинея 1 да внесе изменения или допълнения в заявката.

(4) Ако заявителят не отговори своевременно на някое съобщение от експертизния отдел, заявката се счита за оттеглена.“

41. Членове 95 и 96 се заличават.

42. Член 97 се изменя така:

Член 97

Издаване или отказ

(1) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка и изобретението, за което се отнася, отговарят на изискванията на тази конвенция, той взема решение за издаване на европейски патент, ако са изпълнени установените в Правилника за прилагане изисквания.

(2) Ако експертизният отдел счита, че европейската патентна заявка или изобретението, за което се отнася, не отговарят на изискванията на конвенцията, той отказва заявката, освен ако в конвенцията е предвидена друга правна последица.

(3) Решението за издаване на европейски патент влиза в сила от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за издаването.“

43. Член 98 се изменя така:

Член 98

Публикуване на описанието на европейския патент

Европейското патентно ведомство публикува описанието на европейския патент възможно най-скоро след публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението за издаване на европейския патент.“

44. Наименованието на част V се променя така:

„ЧАСТ V

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА.“

45. Член 99 се променя така:

Член 99

Възражения

(1) В срок девет месеца от публикуване на съобщението за издаване на европейския патент в Европейския патентен бюлетин всяко лице може да уведоми Европейското патентно ведомство за възражение срещу патента в съответствие с Правилника за прилагане. Уведомлението не се счита за подадено, докато не е платена таксата за възражение.

(2) Възражението засяга европейския патент във всички договарящи страни, в които патентът действа.

(3) Страни в производството по възражението са както лицата, подали възражението, така и патентопритежателят.

(4) Когато дадено лице представи доказателство, че по силата на окончателно решение е вписано в Регистъра на патентите на дадена договаряща страна вместо предишния патентопритежател, такова лице замества по молба от негова страна предишния патентопритежател по отношение на тази страна. Независимо от разпоредбите на член 118 предишният притежател и лицето, подало молбата, не се считат за съпритежатели, освен ако и двамата не поискат това.“

46. Член 101 се изменя така:

Член 101

Експертиза на възраженията – обявяване на недействителност или поддържане на европейския патент

(1) Ако възражението е допустимо, отделът по възраженията проверява в съответствие с Правилника за прилагане за наличието на поне едно основание за възражение съгласно член 100, което да представлява пречка за поддържане на европейския патент. По време на експертизата отделът по възраженията поканва страните, колкото пъти е необходимо, да представят своето становище по направени от отдела или от друга страна съобщения.

(2) Ако отделът по възраженията счита, че има поне едно основание, явяващо се пречка за поддържане на европейския патент, той обявява патента за недействителен. В противен случай отделът отхвърля възражението.

(3) Ако отделът по възраженията счита, че поради направените от патентопритежателя по време на производството по възраженията изменения, патентът и изобретението, за което той се отнася:

(а) отговарят на изискванията на тази конвенция, той решава патентът да се поддържа така, както е изменен, при условие че са изпълнени предвидените в Правилника за прилагане условия;

(б) не отговарят на изискванията на тази конвенция, той обявява патента за недействителен.“

47. Член 102 се заличава.

48. Член 103 се изменя така:

Член 103

Публикация на ново описание на европейския патент

Ако европейският патент се поддържа съгласно член 101, алинея 3(a), с направените в него изменения, Европейското патентно ведомство публикува ново описание на европейския патент възможно най-скоро след публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщение за решението по възражението.“

49. Член 104 се изменя така:

Член 104

Разходи

(1) Всяка страна в производството по възраженията поема направените от нея разходи, освен ако отделът по възраженията разпореди, в името на справедливостта и в съответствие с Правилника за прилагане различно разпределение на разходите.

(2) Процедурата за определяне на разходите се урежда в Правилника за прилагане.

(3) Всяко окончателно решение на Европейското патентно ведомство, определящо размера на разходите, се приема за целите на прилагането му в договарящите страни по същия начин, както и окончателно решение на граждански съд в страната, на чиято територия се прилага решението. Това решение подлежи на проверка само по отношение на неговата автентичност.“

50. Член 105 се изменя така:

Член 105

Намеса на евентуалния нарушител

(1) Всяко трето лице може в съответствие с Правилника за прилагане да се намеси в производството по възраженията след изтичане на срока за възражение, ако докаже, че:

(а) срещу него е заведено дело за нарушение на същия патент, или

(б) в отговор на искане от патентопритежателя да прекрати евентуалното нарушение е завело дело, което да установи, че не нарушава патента.

(2) Допустимата намеса се приема за възражение.“

51. Нови членове 105а, 105б и 105в се създават след член 105:

Член 105а

Искане за ограничаване или обявяване на недействителност

(1) По искане на патентопритежателя европейският патент може да бъде обявен за недействителен или ограничен чрез изменение на претенциите. Искането се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. То не се смята за подадено, докато не бъде платена таксата за ограничаване или обявяване на недействителност.

(2) Искането не може да бъде подадено при висящо производството по възражение срещу европейския патент.

Член 105б

Ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент

(1) Европейското патентно ведомство проверява дали са спазени изискванията за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент, предвидени в Правилника за прилагане.

(2) Ако Европейското патентно ведомство счита, че искането за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент отговаря на тези изисквания, то взема решение за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент в съответствие с Правилника за прилагане. В противен случай ведомството отхвърля искането.

(3) Решението за ограничаване или обявяване на недействителност на европейския патент се прилага във всички договарящи страни, за които е издаден. То влиза в сила от датата, на която в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за решението.

Член 105в

Публикуване на коригираното описание на европейския патент

Ако европейският патент бъде ограничен съгласно член 105б, алинея 2, Европейското патентно ведомство публикува коригираното описание на европейския патент възможно най-скоро, след като в Европейския патентен бюлетин е публикувано съобщение за ограничението.“

52. Член 106 се изменя така:

Член 106

Решения, подлежащи на обжалване

(1) На обжалване подлежат решенията на получаващата секция, експертизните отдели, отделите по възраженията и правния отдел. Жалбата има суспензивен ефект.

(2) Решение, с което не се прекратява производството по отношение на една от страните, може да се обжалва само заедно с окончателното решение, освен ако решението позволява подаване на отделни жалби.

(3) Правото за подаване на жалба срещу решения, отнасящи се до разпределението или определянето на разходите за производството по възраженията, може да бъде ограничено в Правилника за прилагане.“

53. Член 108 се изменя така:

Член 108

Срок и форма на жалбата

Уведомление за жалбата се подава в Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане в срок два месеца от уведомлението за решението. Уведомлението за жалбата не се счита за подадено, докато не бъде платена таксата за обжалването. В срок четири месеца от уведомлението за решението се представят основанията за жалбата в съответствие с Правилника за прилагане.“

54. Член 110 се изменя така:

Член 110

Разглеждане на жалби

Ако жалбата е допустима, колегията по жалбите проверява дали е основателна. Жалбата се разглежда в съответствие с Правилника за прилагане.“

55. Създава се нов член 112а след член 112:

Член 112а

Молба за преразглеждане от разширената колегия по жалбите

(1) Всяка страна в производството по жалбата, която е засегната от решението на колегията по жалбите, може да подаде молба за преразглеждане на решението от Разширената колегия по жалбите.

(2) Молбата може да се подаде само на следните основания:

(а) член на колегията по жалбите е участвал във вземането на решението в противоречие с член 24, алинея 1 или е участвал, въпреки че е бил изключен по силата на решение съгласно член 24, алинея 4;

(б) в колегията по жалбите е участвало лице, което не е член на колегиите по жалбите;

(в) извършено е съществено нарушение на член 113;

(г) по време на производството по жалбата е извършено друго съществено нарушение на процедурата, дефинирано в Правилника за прилагане; или

(д) на решението е повлияло криминално деяние, което е установено съгласно условията, залегнали в Правилника за прилагане.

(3) Молбата за преразглеждане няма суспензивен ефект.

(4) Молбата за преразглеждане трябва да е обоснована в съответствие с Правилника за прилагане. Ако се основава на алинея 2 от (а) до (г), молбата трябва да бъде подадена в срок два месеца от уведомлението за решението на колегията по жалбите. Ако се основава на алинея 2(д), молбата трябва да бъде подадена в срок два месеца от датата на установяване на криминалното деяние и не по-късно от пет години от уведомлението за решението на колегията по жалбите. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде платена съответната такса.

(5) Разширената колегия по жалбите разглежда молбата за преразглеждане в съответствие с Правилника за прилагане. Ако молбата е основателна, разширената колегия по жалбите отменя решението и възобновява производство пред колегиите по жалбите в съответствие с Правилника за прилагане.

(6) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е извършило ефикасна и сериозна подготовка за използване на изобретението, предмет на публикувана европейска патентна заявка или европейски патент в периода между решението на колегията по жалбите и публикацията в Европейския патентен бюлетин на уведомлението за решението на разширената колегия по жалбите, може по негова молба да продължи без заплащане да използва изобретението в своята дейност или за нуждите на тази дейност.“

56. Член 115 се изменя така:

Член 115

Възражения от трети лица

В производство пред Европейското патентно ведомство след публикуване на европейската патентна заявка всяко трето лице може в съответствие с Правилника за прилагане да направи възражение относно патентоспособността на изобретението, предмет на заявката или патента. Това лице не е страна в производството.“

57. Член 117 се изменя така:

Член 117

Начини за представяне и събиране на доказателства

(1) В производството пред Европейското патентно ведомство начините за представяне или събиране на доказателства включват следното:

(а) изслушване на страните;

(б) искания за информация;

(в) представяне на документи;

(г) изслушване на свидетели;

(д) експертни становища;

(е) разследване;

(ж) писмени клетвени декларации.

(2) Процедурата по представяне на такива доказателства се урежда в Правилника за прилагане.“

58. Член 119 се изменя така:

Член 119

Уведомяване

Европейското патентно ведомство уведомява по своя инициатива за всички решения, призовки, известия и съобщения в съответствие с Правилника за прилагане. При извънредни обстоятелства уведомленията могат да се извършват с посредничеството на централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни.“

59. Член 120 се изменя така:

Член 120

Срокове

Правилникът за прилагане определя:

(а) сроковете, които трябва да се спазват в производство пред Европейското патентно ведомство и които не са определени в тази конвенция;

(б) начина за изчисляване на сроковете и условията за продължаването им;

(в) минималната и максималната продължителност на сроковете, които определя Европейското патентно ведомство.“

60. Член 121 се изменя така:

Член 121

Продължаване на процедурата по европейската патентна заявка

(1) Ако заявителят не спази срок пред Европейското патентно ведомство, той може да поиска продължаване на процедурата по европейската патентна заявка.

(2) Европейското патентно ведомство удовлетворява искането, при условие че са спазени изискванията, предвидени в Правилника за прилагане. В противен случай искането се отхвърля.

(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се считат за ненастъпили.

(4) Продължаване на процедурата не се допуска по отношение на сроковете по член 87, алинея 1, член 108 и член 112а, алинея 4, както и по отношение на сроковете за подаване на искане за продължаване на процедурата или възстановяване на права. Правилникът за прилагане може да изключи продължаването на процедурата и за други срокове.“

61. Член 122 се изменя така:

Член 122

Възстановяване на права

(1) Заявител или притежател на европейски патент, който въпреки положената дължима грижа при дадените обстоятелства не е успял да спази срок пред Европейското патентно ведомство, може да възстанови правата си по негово искане, ако като пряко последствие от неспазването на срока европейската патентна заявка или някое искане са отказани или европейската патентна заявка се счита за оттеглена, или европейският патент е обявен за недействителен, или е загубено някое друго право или средство за обжалване.

(2) Европейското патентно ведомство удовлетворява искането, при условие че са спазени условията съгласно алинея 1 или други изисквания, установени от конвенцията. В противен случай искането се отхвърля.

(3) Ако искането бъде удовлетворено, правните последици от неспазването на срока се считат за ненастъпили.

(4) Не се допуска възстановяване на права по отношение на срока за подаване на искане за възстановяване на права. Правилникът за прилагане може да изключи възстановяването и на други срокове.

(5) Всяко лице, което в посочена договаряща страна добросъвестно е използвало или е извършило ефикасна и сериозна подготовка за използване на изобретението, предмет на публикувана европейска патентна заявка или европейски патент, в периода между загубата на права, предвиден в алинея 1, и публикуването в Европейския патентен бюлетин на съобщението за възстановяване на тези права, може да продължи да използва изобретението в своята дейност или за нуждите на тази дейност без заплащане.

(6) Нищо в този член не ограничава правото на дадена договаряща страна да постанови възстановяване на права по отношение на срокове, които са предвидени в тази конвенция и които трябва да се спазват пред органите на тази страна.“

62. Член 123 се изменя така:

Член 123

Промени

(1) Европейската патентна заявка и европейският патент могат да бъдат изменени в производството пред Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Във всички случаи на заявителя се дава поне една възможност да внесе промени в заявката по свое желание.

(2) Европейската патентна заявка или европейският патент не могат да бъдат променяни така, че предметът им да излиза извън съдържанието на заявката, както е подадена.

(3) Измененията в европейския патент трябва да са такива, че да не водят до разширяване на обхвата на закрилата.“

63. Член 124 се изменя така:

Член 124

Информация за предшестващото ниво на техниката

(1) Европейското патентно ведомство може в съответствие с Правилника за прилагане да покани заявителя да представи информация за предшестващото ниво на техниката, взето под внимание в национални или регионални патентни производства и отнасящо се до изобретение, за което е подадена европейската патентна заявка.

(2) Ако заявителят не отговори своевременно на поканата по алинея 1, европейската патентна заявка се счита за оттеглена.“

64. Член 126 се заличава.

65. Член 127 се изменя така:

Член 127

Регистър на европейските патенти

Европейското патентно ведомство поддържа Регистър на европейските патенти, в който се вписват данните, предвидени в Правилника за прилагане. Вписване в регистъра не се извършва преди публикуването на европейската патентна заявка. На обществеността се предоставя свободен достъп до Регистъра на европейските патенти.“

66. Член 128 се изменя така:

Член 128

Достъп до досиетата

(1) До досиетата на непубликувани европейски патентни заявки не се предоставя свободен достъп без съгласието на заявителя.

(2) Всяко лице, което може да докаже, че заявителят е предявил срещу него правата, произтичащи от европейската патентна заявка, може да получи достъп до досието на заявката преди публикуването й и без съгласието на заявителя.

(3) Когато е публикувана разделена европейска заявка или нова европейска патентна заявка, подадена съгласно член 61, алинея 1, всяко лице може да получи достъп до досието на по-ранната заявка преди публикуването й и без съгласието на заявителя.

(4) След публикуването на европейската патентна заявка до досиетата на заявката и на издадения въз основа на нея европейски патент може да се предостави достъп при поискване и при спазване на ограниченията, предвидени в Правилника за прилагане.

(5) Европейското патентно ведомство може да съобщи на трети лица или да публикува данните, предвидени в Правилника за прилагане, и преди публикуването на европейската патентна заявка.“

67. Член 129 се изменя така:

Член 129

Периодични издания

Европейското патентно ведомство публикува периодично:

(а) Европейски патентен бюлетин, съдържащ данни, чиято публикация е предвидена в конвенцията, Правилника за прилагане или е определена от Президента на Европейското патентно ведомство;

(б) Официален бюлетин, съдържащ уведомления и информация от общ характер от Президента на Европейското патентно ведомство, както и информация относно конвенцията и нейното прилагане.“

68. Член 130 се изменя така:

Член 130

Обмен на информация

(1) Европейското патентно ведомство и централните ведомства по индустриална собственост на договарящите страни си предоставят при поискване всякаква полезна информация относно европейски или национални патентни заявки и патенти и производството по тях, освен ако в конвенцията или в националните законодателства е предвидено друго.

(2) Алинея 1 се прилага по отношение на предоставянето на информация по силата на работни споразумения между Европейското патентно ведомство и:

(а) централните ведомства по индустриална собственост на други страни;

(б) междуправителствени организации, които имат право да издават патенти;

(в) други организации.

(3) Предоставянето на информация съгласно алинеи 1 и 2(а) и (б) не е обект на ограниченията, предвидени в член 128. Административният съвет може да реши, че съобщенията съгласно алинея 2(в) не са обект на тези ограничения, при условие че съответната организация третира предоставената информация като поверителна до публикуването на европейската патентна заявка.“

69. Член 133 се изменя така:

Член 133

Общи принципи на представителството

(1) При спазване на разпоредбите в алинея 2 никое лице не може да бъде принуждавано да бъде представлявано от професионален представител в производство, установено от тази конвенция.

(2) Физически и юридически лица, които нямат местожителство или седалище в дадена договаряща страна, се представляват от професионален представител и действат чрез него във всички производства, установени от тази конвенция, с изключение на подаването на европейската патентна заявка; в Правилника за прилагане може да се предвидят и други изключения.

(3) Физически и юридически лица с местожителство или седалище в дадена договаряща страна могат да бъдат представлявани в производства, установени от тази конвенция, от служител, който не е задължително професионален представител, но който трябва да е упълномощен в съответствие с Правилника за прилагане. Правилникът за прилагане може да определи дали и при какви условия служител на такова юридическо лице може да представлява и други юридически лица, които са с местожителство в дадена договаряща страна и имат икономически връзки с първото юридическо лице.

(4) Правилникът за прилагане може да съдържа специални разпоредби относно общото представителство на съвместно действащи страни.“

70. Член 134 се изменя така:

Член 134

Представителство пред Европейското патентно ведомство

(1) Представителството на физически и юридически лица може да се поема в производства съгласно тази конвенция само от професионални представители, чиито имена са вписани в специален списък, поддържан за тази цел от Европейското патентно ведомство.

(2) Всяко физическо лице, което:

(а) е гражданин на договаряща страна;

(б) има седалище или е назначено на работа в дадена договаряща страна; и

(в) е издържало европейския изпит за квалификация,

може да бъде вписано в списъка на професионалните представители.

(3) В срок една година от датата, на която присъединяването на дадена страна към тази конвенция влиза в сила, вписване в този списък може да поиска и всяко физическо лице, което:

(а) е гражданин на договаряща страна;

(б) има седалище или е назначено на работа в присъединилата се към конвенцията страна и

(в) има право да представлява физически и юридически лица в областта на патентите пред централното ведомство по индустриална собственост на тази страна; когато това право не е свързано с изискване за специална професионална квалификация, лицето трябва да е действало постоянно като представител в тази страна в течение на поне пет години.

(4) Вписването се извършва въз основа на молба, придружена от удостоверение, в което се посочва, че условията съгласно алинеи 2 и 3 са изпълнени.

(5) Лицата, чиито имена са вписани в списъка на професионалните представители, имат право да предприемат действия във всички производства съгласно тази конвенция.

(6) За целите на своята дейност като професионален представител всяко лице, чието име е вписано в списъка съгласно алинея 1, има право да установи седалище във всяка договаряща страна, в която могат да се провеждат производствата, установени съгласно тази конвенция, като се вземе под внимание Протоколът за централизацията, приложен към конвенцията. В отделни случаи органите в дадена страна могат да откажат това право само на основание на правни разпоредби, приети с цел да се защитят общественият ред, сигурност и законност. Преди да се предприеме такава мярка, тя трябва да бъде съгласувана с Президента на Европейското патентно ведомство.

(7) Президентът на Европейското патентно ведомство може да направи изключение от:

(а) изискването съгласно алинеи 2(a) или 3(a) при специални обстоятелства;

(б) изискването съгласно алинея 3(в), второ изречение, ако заявителят представи доказателство, че е придобил необходимата квалификация по друг начин.

(8) Представителство в производствата съгласно тази конвенция може да се поеме на същото основание както от професионален представител, и от всеки адвокат, оторизиран да практикува в една от договарящите страни и със седалище в нея, доколкото той има право да действа в тази страна като професионален представител в областта на патентите. Алинея 6 се прилага със съответните промени.“

71. Нов член 134а се създава след член 134:

Член 134а

Институт на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство

(1) Административният съвет е компетентен да приема и да променя разпоредби относно:

(а) Института на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство, наричан по-нататък „Институтът“;

(б) квалификацията и подготовката на дадено лице, необходими за допускането му до европейския изпит за квалификация и провеждането на този изпит;

(в) дисциплинарния контрол, упражняван от Института или от Европейското патентно ведомство по отношение на професионалните представители;

(г) задължението на професионалния представител за спазване на поверителност и привилегията му да не разкрива по време на производството пред Европейското патентно ведомство поверителни сведения, разменени между него и клиента му или някое друго лице.

(2) Всяко лице, което е вписано в списъка на професионалните представители съгласно член 134, алинея 1, е член на Института.“

72. Член 135 се изменя така:

Член 135

Молба за трансформация

(1) Централното ведомство по индустриална собственост на посочена договаряща страна прилага по молба на заявителя или притежателя на европейски патент процедурата за издаване на национален патент при следните обстоятелства:

(а) когато заявката за европейски патент се счита за оттеглена по силата на член 77, алинея 3;

(б) в подобни други случаи, предвидени в националното законодателство, в които европейската патентна заявка е отказана, оттеглена или се счита за оттеглена, или европейският патент е обявен за недействителен съгласно тази конвенция.

(2) В случая по алинея 1(a) молбата за трансформация се подава в централното ведомство по индустриална собственост, в което е подадена европейската патентна заявка. Това ведомство препраща молбата при спазване на разпоредбите относно националната сигурност директно в централните ведомства по индустриална собственост на посочените в нея договарящи страни.

(3) В случаите съгласно алинея 1(б) молбата за трансформация се препраща в Европейското патентно ведомство в съответствие с Правилника за прилагане. Молбата не се счита за подадена, докато не бъде платена таксата за трансформация. Европейското патентно ведомство препраща молбата в централните ведомства по индустриална собственост на посочените в нея договарящи страни.

(4) Действието на европейската патентна заявка съгласно член 66 се прекратява, ако молбата за трансформация не бъде препратена своевременно.“

73. Член 136 се заличава.

74. Член 137 се изменя така:

Член 137

Формални изисквания за трансформация

(1) Спрямо европейска патентна заявка, препратена съгласно член 135, алинеи 2 или 3, не се прилагат предвидени в националното законодателство формални изисквания, които са различни от или допълнителни към предвидените в конвенцията.

(2) Всяко централно ведомство по индустриална собственост, в което е препратена заявката, може да изиска от заявителя в срок най-малко два месеца да:

(а) плати националната такса за заявяване;

(б) подаде превод на оригиналния текст на европейската патентна заявка на официалния език на страната и когато е целесъобразно, на изменения по време на производството пред Европейското патентно ведомство текст, който заявителят иска да използва за целите на националната процедура.“

75. Член 138 се изменя така:

Член 138

Обявяване на недействителност на европейски патенти

(1) При спазване на разпоредбите на член 139 европейският патент може да бъде обявен за недействителен в договаряща страна на следните основания:

(а) предметът на европейския патент не е патентоспособен по смисъла на членове 52 до 57;

(б) европейският патент не разкрива изобретението достатъчно ясно и пълно, за да може да бъде възпроизведено от специалист в областта;

(в) предметът на европейския патент излиза извън съдържанието на заявката, както е подадена, или ако патентът е издаден за разделена заявка или за нова заявка, подадена съгласно член 61 – извън съдържанието на по-ранната заявка, както е подадена;

(г) предоставената с европейския патент закрила е разширена; или

(д) притежателят на европейския патент няма право на европейски патент по смисъла на член 60, алинея 1.

(2) Ако основанията за недействителност засягат европейския патент само частично, патентът се ограничава чрез съответно изменение на претенциите и се обявява за недействителен частично.

(3) В производство пред компетентния съд или орган относно валидността на европейския патент патентопритежателят на патент има право да ограничи патента чрез промени в претенциите. Ограниченият по този начин патент съставлява основата за производството.“

76. Член 140 се изменя така:

Член 140

Национални полезни модели и удостоверения за полезност

Членове 66, 124, 135, 137 и 139 се прилагат към полезни модели и удостоверения за полезност и към заявки за полезни модели и за удостоверения за полезност, регистрирани или подадени в договарящите страни, чиито законодателства предвиждат закрила на такива модели и удостоверения.“

77. Член 141 се изменя така:

Член 141

Такси за поддържане на европейски патент

(1) Такси за поддържане на европейски патент се дължат само за годините, следващи определената съгласно член 86, алинея 2 година.

(2) Такси за поддържане, чийто срок е в рамките на два месеца от публикуване в Европейския патентен бюлетин на съобщението за издаване на европейския патент, се считат за платени, ако са платени в този срок. Всяка допълнителна такса, предвидена в националното законодателство, не се дължи.“

78. Нов член 149а се създава след член 149:

Член 149а

Други споразумения между договарящите страни

(1) Нищо в тази конвенция не може да се тълкува като ограничаващо правото на някои или на всички договарящи страни да сключват специални споразумения по въпроси, отнасящи се до европейските патентни заявки или европейските патенти, които съгласно тази конвенция се уреждат от националното законодателство, и по-специално:

(а) споразумение, с което се учредява европейски патентен съд, общ за сключилите споразумението договарящи страни;

(б) споразумение, с което се учредява орган, общ за сключилите споразумението договарящи страни, който да предоставя по искане от страна на национални съдилища или квазисъдебни органи становища по въпроси относно европейското или хармонизираното национално патентно законодателство;

(в) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни се отказват изцяло или частично от превода на европейски патенти съгласно член 65;

(г) споразумение, съгласно което сключилите го договарящи страни предвиждат преводите на европейски патенти съгласно член 65 да могат да се подават във и да се публикуват от Европейското патентно ведомство.

(2) Административният съвет е компетентен да решава, че:

(а) членовете на колегиите по жалбите и Разширената колегия по жалбите могат да бъдат членове на европейски патентен съд или на общ орган и да участват в производство пред този съд или орган в съответствие с всяко такова споразумение;

(б) Европейското патентно ведомство предоставя на даден общ орган помощен персонал, помещения и оборудване, които могат да бъдат необходими за изпълнение на задълженията му, а направените от този орган разходи се поемат изцяло или частично от Организацията.“

79. Част Х от конвенцията се изменя така:

„ЧАСТ Х

МЕЖДУНАРОДНИ ЗАЯВКИ, ПОДАДЕНИ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ – ЕВРО-РСТ ЗАЯВКИ

Член 150

Прилагане на Договора за патентно коопериране

(1) Договорът за патентно коопериране от 19 юни 1970 г., наричан по-нататък РСТ, се прилага в съответствие с разпоредбите на тази част.

(2) Международни заявки, подадени съгласно РСТ, могат да бъдат предмет на производство пред Европейското патентно ведомство. В такова производство се прилагат разпоредбите на РСТ и Правилникът за прилагането му, допълнени от разпоредбите на тази конвенция. В случай на противоречие се прилагат разпоредбите на РСТ или на Правилника за прилагането му.

Член 151

Европейското патентно ведомство като получаващо ведомство

Европейското патентно ведомство действа като получаващо ведомство по смисъла на РСТ в съответствие с Правилника за прилагане. Прилага се член 75, алинея 2.

Член 152

Европейското патентно ведомство като Международен орган за проучване или Международен орган за предварителна експертиза

Европейското патентно ведомство действа като Международен орган за проучване и Международен орган за предварителна експертиза по смисъла на РСТ по силата на споразумение между Организацията и Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост за заявители, които са жители или граждани на договаряща страна по конвенцията. Споразумението може да предвижда Европейското патентно ведомство да действа по отношение и на други заявители.

Член 153

Европейското патентно ведомство като посочено или избрано ведомство

(1) Европейското патентно ведомство е:

(а) посочено ведомство за всяка договаряща страна по конвенцията, по отношение на която РСТ е в сила, която е посочена в международната заявка и за която заявителят желае да получи европейски патент, и

(б) избрано ведомство, ако заявителят е избрал посочена съгласно буква (a) страна.

(2) Международна заявка, за която Европейското патентно ведомство е посочено или избрано ведомство и която е с установена международна дата на подаване, е еквивалентна на редовно подадена европейска заявка (евро-РСТ заявка).

(3) Международната публикация на евро-РСТ заявка на един от официалните езици на Европейското патентно ведомство замества публикацията на европейската патентна заявка и за нея се публикува съобщение в Европейския патентен бюлетин.

(4) Ако евро-РСТ заявката е публикувана на друг език, в Европейското патентно ведомство се подава превод на един от официалните езици на ведомството, което публикува превода. При спазване на член 67, алинея 3 временната закрила съгласно член 67, алинеи 1 и 2 има действие от датата на публикацията.

(5) Евро-РСТ заявката се третира като европейска патентна заявка и се счита за част от нивото на техниката съгласно член 54, алинея 3, ако са изпълнени условията, определени в алинеи 3 или 4 и в Правилника за прилагане.

(6) Докладът от международно проучване, изготвен по отношение на евро-РСТ заявка, или заместващата го декларация, както и международната им публикация заместват доклада от европейското проучване и съобщението за публикуването му в Европейския патентен бюлетин.

(7) Допълнителен доклад от европейско проучване се изготвя за всяка евро-РСТ заявка съгласно алинея 5. Административният съвет може да реши да не се изготвя допълнителен доклад от проучването или таксата за проучване да се намали.“

80. Членове 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 и 163 се заличават.

81. Член 164 се изменя така:

Член 164

Правилник за прилагане и протоколи

(1) Правилникът за прилагане, Протоколът за признаването, Протоколът за привилегиите и имунитетите, Протоколът за централизацията, Протоколът за тълкуването на член 69 и Протоколът за попълването на щата на служителите са неделима част от конвенцията.

(2) В случай на противоречие между разпоредбите на конвенцията и тези на Правилника за прилагане се прилагат разпоредбите на конвенцията.“

82. Член 167 се заличава.

Протоколи

Член 2

1. Протоколът за тълкуване на член 69 от ЕПК се изменя така:

Член 1

Общи принципи

Член 69 не трябва да се тълкува в смисъл, че под обхват на предоставената с европейски патент закрила трябва да се разбира обхватът, определен от точното, буквално значение на формулировката на претенциите, описанието и чертежите служат само за поясняване на претенциите. Той не трябва да се тълкува също така и в смисъл, че претенциите служат само за основа и че действителната закрила може да се разпростира върху идеята на патентопритежателя, установена от специалист в областта въз основа на описанието и чертежите. Напротив, той трябва да се тълкува като определящ позицията между тези две крайности, която да съчетава обективната закрила за патентопритежателя с разумна степен на правна сигурност за трети страни.

Член 2

Еквиваленти

При определяне обхвата на предоставената с европейски патент закрила трябва да се вземе предвид всеки признак, който е еквивалентен на признак, изразен в претенциите.“

2. Следният протокол е прилагане към Европейската патентна конвенция и е неразделна част от нея:

Протоколът за попълване на личния състав на Европейското патентно ведомство в Хага (Протокол за попълване на личния състав) и

Протоколът за централизация на Европейската патентна система и неговото въвеждане (Протокол за централизацията).

Нов текст на конвенцията

Член 3

(1) Административният съвет на Европейската патентна организация е упълномощен по предложение на Президента на Европейското патентно ведомство да изготви нов текст на Европейската патентна конвенция. В новия текст формулировката на разпоредбите на конвенцията ще е еднакво автентична, когато е необходимо, на трите официални езика. Разпоредбите на конвенцията също така може да се преномерират последователно и препратките към други разпоредби на конвенцията могат да бъдат променени в съответствие с новата номерация.

(2) Административният съвет приема новия текст на конвенцията с мнозинство от 3/4 от присъстващите и гласували договарящи страни. С приемането му новият текст на конвенцията става неразделна част от този Акт за ревизиране.

Подписване и ратифициране

Член 4

(1) Този Акт за ревизиране е отворен за подписване от договарящите страни в Европейското патентно ведомство в Мюнхен до 1 септември 2001 г.

(2) Този Акт за ревизиране подлежи на ратификация; инструментите за ратификация се депозират при правителството на Федерална република Германия.

Присъединяване

Член 5

(1) Този Акт за ревизиране е отворен за присъединяване от договарящите страни по конвенцията до влизането му в сила и за държавите, които ратифицират конвенцията или се присъединяват към нея.

(2) Инструментите за присъединяване се депозират при правителството на Федерална република Германия.

Временни разпоредби

Член 6

Член 1, точки 4 – 6 и 12 – 15, член 2, точки 2 и 3 и членове 3 и 7 от този Акт за ревизиране се прилагат временно.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

(1) Ревизираната версия на конвенцията се прилага по отношение на всички европейски патентни заявки, подадени след нейното влизане в сила, а също така и по отношение на всички патенти, издадени по тези заявки. Тя не се прилага за европейските патенти, издадени преди влизането й в сила, или за европейски патентни заявки, които са висящи по това време, освен ако е решено друго от Административния съвет на Европейската патентна организация.

(2) Административният съвет на Европейската патентна организация взема решение по параграф 1 не по-късно от 30 януари 2001 г. с мнозинство от 3/4 от присъстващите и гласували договарящи страни. Това решение е неразделна част от този Акт за ревизиране.

Влизане в сила

Член 8

(1) Ревизираният текст на Европейската патентна конвенция влиза в сила две години след като 15 договарящи страни депозират своите инструменти за ратификация или присъединяване или на първия ден от третия месец, следващ депозирането на инструментите за ратификация или присъединяване на договаряща страна, която последна от всички договарящи страни е предприела тази стъпка, ако това събитие е настъпило по-рано.

(2) След влизане в сила на ревизирания текст на конвенцията текстът, който е бил валиден до тази дата, престава да се прилага.

Изпращане и уведомления

Член 9

(1) Правителството на Федерална република Германия съставя заверени копия от този Акт за ревизиране и ги изпраща на правителствата на всички подписващи или присъединяващи се към Европейската патентна конвенция договарящи страни съгласно член 166, параграф 1.

(2) Правителството на Федерална република Германия уведомява правителствата на държавите съгласно алинея 1 за:

(а) депозиране на всеки инструмент за ратификация или присъединяване;

(б) датата на влизане в сила на този Акт за ревизиране.

В доказателство на което долуподписаните упълномощени представители, след като представиха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощия, полагат подписите си под настоящия ревизиран акт.

Изготвен в Мюнхен на 29 ноември 2000 г. в един оригинал на английски, френски и немски език, като трите текста са равностойно идентични. Оригиналният текст се депозира в архива на Федерална република Германия.

Може да харесате още...