Актуализирани насоки за експертиза на промишлен дизайн

промишлен дизайнСъветът на директорите на Международната асоциация за търговски марки INTA е одобрил резолюция за приемане на актуализирана версия на Насоките на Асоциацията за експертиза на промишлен дизайн.

Новите насоки заменят тези, които INTA първоначално прие на 6 ноември 2018 г. Комитетът по промишлен дизайн на INTA за 2020‒2021 е прегледал първото издание и е препоръчал насоките да бъдат актуализирани. Въз основа на актуализираните си насоки Международната асоциация за търговски марки може да анализира или коментира национални и регионални насоки за експертиза на заявки за регистрация на промишлени дизайни.

Новите насоки засилват закрилата, упражнявана от INTA по отношение на правата върху промишлен дизайн и са част от усилията за насърчаване хармонизирането на политики, свързани интелектуална собственост в световен мащаб.

Насоките за извършване на експертиза на промишлени дизайни предоставят общи указания по разнообразна гама от въпроси, свързани с разглеждането на заявки за регистрация на промишлен дизайн. Те служат като основен стандарт за ведомствата по индустриална собственост.

Актуализираните насоки отразяват настъпилите промени в технологиите от 2018 г насам.

Като пример за промените, актуализираната версия посочва принципа на пълно разкриване на дизайна. Препоръчва да няма минимален брой изгледи, които да изобразяват въпросния промишлен дизайн. Насоките предлагат възможност за подаване на толкова изображения, колкото може разумно да се изисква за адекватно разкриване на дизайна.

Насоките се фокусират върху модернизацията, като отразяват напредъка в технологиите или практиката, като например насърчават подаването на заявления чрез защитени електронни интерфейси и записване на видео файлове, като същевременно признават важността на запазването на резервни копия на хартиен носител.

Насоките също така насърчават ведомствата за индустриална собственост да се присъединят към услугата за цифров достъп (DAS) на Световната организация за интелектуална собственост. Това ще помогне да се премахне задължението за изискване и получаване на заверени копия на документи на хартиен носител от едно ведомство за индустриална собственост и след това предаване на тези документи на други ведомства.

Може да харесате още...