Предоставянето на активна интернет връзка към произведение от лице, което не е притежател на авторските му права

интернет връзкаЗапитваща юрисдикция
Svea hovrätt

Страни в главното производство
Жалбоподатели: Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd, Madelaine Sahlman
Ответник: Retreiver Sverige AB

Преюдициални въпроси
Предоставянето на активна интернет връзка към произведение от лице, което не е притежател на авторските му права, представлява ли публично разгласяване на произведение по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество?
От значение ли е за отговора на първия въпрос дали произведението, към което препраща интернет връзката, е на уебсайт, достъпен за всеки без ограничения, или, напротив, е на уебсайт, достъпът до който по един или друг начин е ограничен?
При разглеждането на първия въпрос следва ли да се прави разлика между случаите, при които потребителят, след като активира интернет връзката, вижда произведението на друг уебсайт, и тези, при които, напротив, той остава с впечатлението, че то се показва на същия уебсайт?
Може ли държава членка да предостави по-широка защита на изключителното право на автора като включи в понятието за публично разгласяване и други действия, освен предвидените в член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество?

Може да харесате още...