Шесто преработено и допълнено издание на книгата – Авторско право и сродните му права

авторско правоШестото издание на учебника по авторско право отразява всички изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права и в другите нормативни актове, уреждащи материята, от началото на 2007 г. досега . На много места текстът е осъвременен. В това издание авторът взема по-категорично становище по въпроса за колективното управление на авторски права. Направен е опит за ясно дефиниране на това кои от официално регистрираните такива организации работят реално и изпълняват функциите, присъщи на този род организации, и какви права управлява в действителност всяка от тях.

В новото издание са отразени и повечето от многобройните публикации по отделни въпроси, които са се появили през 2007 и 2008 г. в специализирания печат.

Съдържанието на учебника отговаря на състоянието на националното законодателство, международната уредба и фактическото положение към 1.01.2009 г.

„Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението“. Тоест момента на създаване на дадено произведение е и моментът на възникване на авторско право, свързанo с него. Авторското право, за разлика от други права на интелектуална и индустриална собственост възниква без необходимостта да се получи регистрация или признаване на правото от даден орган.

„Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.“

Не може да се претендира за авторство върху една идея, факт или новина, което е и едно от най-честитие запитвания.

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Юридически лица и трети физически лица могат да са носители на авторски права само в изрично предвидените в закона случаи, като до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.

Може да харесате още...