Авторскоправна закрила на дизайн – казусът Brompton

Съгласно решение на Съда на ЕС по дело C-833/18, дизайни, чиято техническа функционалност е обусловена от външния им вид подлежат на авторскоправна закрила. За да се защити авторско право за дизайн, в него трябва да са очевидни личния почерк и творческия избор на автора.

авторскоправна закрила

Снимка: Wikipedia Commons

Ако обектът притежава оригиналност, той може да получи авторскоправна закрила, “дори когато реализирането му е било обусловено от технически съображения”.

Спорът в главното производство – C-833/18

Делото е образувано пред Tribunal de lentreprise de Liège (Търговски съд Лиеж, Белгия) при спор между Brompton, учредено по английското право дружество с учредител SI и Get2Get. И двете страни предлагат на пазара сходни по външен вид велосипеди, които могат да заемат три различни позиции – сгъната, разгъната и междинна. Трябва да се отбележи, че велосипедa Brompton се продава от 1987 г., като особенета му форма е защитена с патент, който към днешна дата е изтекъл.

Когато видимият външен вид на продукта поне от части е необходим за постигането на определен технически резултат, съответният продукт може ли да се ползва със закрила на основание Директива 2001/29?

Директива 2001/29

„Членове 25 от Директива 2001/29 определят изключителните права на авторите по отношение на възпроизвеждането, разгласяването и разпространението на техните произведения.

Член 9 от посочената директива, озаглавен „Продължително прилагане на други правни разпоредби“, предвижда:

„Настоящата директива не засяга разпоредбите, отнасящи се по-специално до патентното право, търговските марки, правата върху дизайна []“.“

Преюдициални въпроси

Tribunal de lentreprise de Liège (Търговски съд Лиеж) спира производството и отправя следните преюдициални въпроси към Съда на Европейския съюз:

 1) Трябва ли правото на Съюза — и по-специално Директива [2001/29], която в членове 25 установява различните изключителни права, признати на титулярите на авторско право — да се тълкува в смисъл, че изключва от защитата, предоставена с авторското право, произведения, чиято форма е необходима за постигането на технически резултат?

2) За да се прецени дали една форма е необходима за постигането на           технически резултат, трябва ли да се вземат предвид следните критерии:

– наличието на други възможни форми, които позволяват постигането на същия технически резултат,

– ефективността на формата за постигането на посочения резултат,

– волята на предполагаемия нарушител да постигне този резултат,

– наличието на по-ранен, понастоящем изтекъл, патент за процеса, който позволява постигането на търсения технически резултат?

По преюдициалните въпроси

По отношение на защитата на авторски права – ако формата на продукта „е продиктувана единствено от техническата му функция“, то съответно той не може да получи закрила. Запитващата юрисдикция следва да прецени, дали продуктът отразява личността и творчеството на своя дизайнер.

По отношение на предходния патент, който понастоящем е изтекъл в спора по главното производство, както и относно ефективността на формата “тези елементи следва да се вземат предвид само доколкото позволяват да се разкрият съображенията, които са били взети предвид при избора на формата на съответната стока.“

Крайно заключение на Съда на Европейския съюз:

“Членове 25 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва да се тълкуват в смисъл, че продукт, чиято форма, поне отчасти, е необходима за постигането на определен технически резултат, се ползва с предвидената в тези членове авторскоправна закрила, когато представлява оригинално произведение, резултат от интелектуално творчество, тъй като чрез тази форма авторът на произведението изразява творческите си способности по оригинален начин, като прави свободен и творчески избор, поради което тази форма отразява неговата личност, което трябва да се прецени от националната юрисдикция, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства в спора по главното производство.”

Може да харесате още...