Авторски и сродни права – основа на творческите индустрии

Copyrights.bg представя трета част от доклад с резултатите от Национално изследване „Картографиране на творческите индустрии в България“. Днес разглеждаме Авторски и сродни права – основа на творческите индустрии

Автори:

Ivan TchalakovДоц. д-р Иван Чалъков

donka-eskinovaГл. ас. Донка Кескинова
катедра “Приложна и институционална социология”,
ПУ “Паисий Хилендарски”

 

Дял на оригиналните продукти и услуги

4_1

4_2

Ивестиции в нови продукти и услуги

Творческите индустрии са изключително иновативен сектор на икономиката – повече от половината от фирмите инвестирата значителна част от печалбата за създаването на нови продукти и услуги. Водят секторите фотография и софуер, като при първия това очевидно е стратегия за справяне със икономическите затруднения свързани с прехода към дигитални технологии.

4_3

4_4

Нематериални активи и приходи от тях

Творческия сектор се характеризира с висок дял на нематериалните активи – авторски и сродни на тях права, патенти, търговски марки и други. Най-голям дял фирми притежаващи значими нематериални активи има в секторите софтуер, рекламната дейност, музика театър и опера, книгоиздаване и печат.

4_5

4_6

4_7

4_8

Приходи от авторски права и друга интелектуална собственост

Делът на фирмите, притежаващи интелектуална собственост и други нематериални активи е по-малък от тези, които са успели да получат приходи от тях.

Това е косвено свидетелство за съществуващите проблеми в областта на защитата на авторските права и другите форми на интелектуална собственост в страната, както и за необходимостта от развитие на специфични умения в управлението на нематериалните активи.

4_9

4_10

Въпреки трудностите, в България постепенно възниква пазар на интелектуална собственост – почти ¼ от фирмите са инвестирали в закупуване на нейни продукти. Със стойности над средните се открояват се три сектора – радио и телевизия, софтуер и производство на кино и видеофилми, и в по-малка степен сектор архитектура.

4_11

4_12

Пиратството на интелетуална собственост

4_13

4_14

4_15

4_16

4_17

4_18

4_19

4_20

Косвен индикатор за сериозните проблеми при защиата на авторските права и другите форми на интелектуална собственост е липсата на сериозни затруднения в работата на фирмите, които не притежават авторски права, лицензи и други форми на интелектуална собственост върху ползваните от тях продукти и услуги. Това е създало проблеми в бизнес отношения при едва 12% от фирмите.

4_21

4_22

The post Авторските и сродните им права – основа на творческите индустрии appeared first on CopyRights.BG.

Може да харесате още...