РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 628/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни[1], и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,
като има предвид, че:
(1) В съответствие с член 6, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut“, подадена от Германия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз[2].
(2) Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1 Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.
Член 2 Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2012 година.
За Комисията, от името на председателя,
Dacian CIOLOȘ
Член на КомисиятаBG L 182/10 Официален вестник на Европейския съюз 13.7.2012

imgres-2РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:
Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени
ГЕРМАНИЯ
Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (ЗГУ)


1 ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
2 ОВ С 189, 29.6.2011 г., стр. 33.