• НовиниВсички | 

  домейн от първо ниво

  Регламент (ЕС) 2019/517 относно домейн от първо ниво .eu

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/517 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 19 март 2019 година относно реализацията и функционирането на домейн от първо ниво .eu и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като […]

  АИСОФХБ

  Коментар на АИСОФХБ относно Проект на Закон за Марките и географските означения

  До: Г-н Бойко Борисов Министър – председател на Република България Копие: Г-н Петко Николов Председател на Патентно Ведомство на Република България Относно: Проект на Закон за Марките и географските означения

  Закон за марките

  СТАНОВИЩЕ относно проект за Закон за марките и географските означения

  До Министерски съвет на Република България СТАНОВИЩЕ Относно: ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ От: Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИНОВАЦИИ (ИСИ ИНСТИТУТ)” Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАРКИ В БЪЛГАРИЯ” Съдружие на представители на индустриална собственост IP Consulting Националния портал за интелектуална собственост IP Bulgaria – www.ipbulgaria.bg Проф. д-р Веселина Манева

  МОТИВИ към проект на Закон за марките и географските означения

  МОТИВИ към проект на Закон за марките и географските означения

  Изработването на проекта на Закон за марките и географските означения (ЗМГО) е във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, като държава членка на Европейския съюз, да транспонира в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки […]

  Закон за марките и географските означения - Проект

  Закон за марките и географските означения – Проект

  Проект! ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките и географските означения, правата, произтичащи от нея, както и защитата на тези права. Приложно поле Чл. 2. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат по отношение на български физически и юридически […]