Архив: април, 2019

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/517 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

19 март 2019 година относно реализацията и функционирането на домейн от първо ниво .eu и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и […]

домейн от първо ниво

Регламент (ЕС) 2019/517 относно домейн от първо ниво .eu

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/517 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 19 март 2019 година относно реализацията и функционирането на домейн от първо ниво .eu и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като […]