Архив: 24 сеп. 2015

ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, членове 55 и 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията [1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет [2], в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора […]