Архив: септември, 2015

Конкурс за младши експерт в Патентно ведомство

Конкурс за младши експерт в Патентно ведомство

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На основание Заповед № IV- 15 от 16.09.2015 г., чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, О Б Я В Я В А, Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на […]

По-добра закрила за традиционни знания

По-добра закрила за традиционни знания

Според незаконодателна резолюция на Комисията по правни въпроси на ЕП, закрилата на географски указания трябва да се разшири до стоки и занаятчийски продукти, произведени в конкретен регион или местност, които са резултат от традиционни знания, така че да се запази местното културно наследство и да се стимулира растежа. Евродепутатите призовават ЕК без отлагане да предложи […]

ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, членове 55 и 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията [1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет [2], в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора […]

В Унгария вече подават заявления за регистрация на търговска марка по електронен път

В Унгария вече подават заявления за регистрация на търговска марка по електронен път

Ведомството за интелектуална собственост на Унгария (HIPO) вече използва инструмента за електронно подаване на заявления за регистрация на търговска марка e-filing. Системата за електронно подаване на заявления за регистрация на търговска марка е част от Софтуерния пакет услуги, разработен от Фонда за сътрудничество. С това ново присъединяване, общият брой инструменти и услуги, изпълнявани от национални […]

Едно несложно изобретение може да промени света

Едно несложно изобретение може да промени света

Оказването на помощ на бедните региони по света изисква прости рещения – за предпочитане такива, които са достъпни и лесни за използване. И тъй като регионите, в които има липса на електричество, водопровод и достъп до чиста вода, продължават да бъде измъчвани от епидемии, превенцията е от решаващо значение за спасяването на човешки живот. С […]

Дарение на Европейското патентно ведомство за бежанци в Германия

Дарение на Европейското патентно ведомство за бежанци в Германия

Дарението от 100 000 евро ще бъде направено на кампанията Save Me – eine Stadt sagt ja! Местна инициатива, подкрепена от кметството на Мюнхен и от UN Refugee Aid Germany, партньор за набиране на средства на ВКБООН-Германия. Парите ще бъдат предоставени на кампанията за оказване на директна спешна помощ и за помощ при постоянното заселване […]

Канада, Китай и САЩ се присъединиха към Designview

Канада, Китай и САЩ се присъединиха към Designview

На 14 септември 2015г. Ведомството за интелектуална собственост на Канада, Държавната служба за интелектуална собственост на Народна република Китай и Ведомството за патенти и търговска марки на САЩ се присъединиха към Designview, инструмента за търсене на регистрирани промишлени дизайни. DesignView е най-големия безплатен онлайн инструмент за търсене на регистрирани дизайни. С присъединяването на трите ведомства, […]

Канада се присъедини към TMview

Канада се присъедини към TMview

Считано от 14 септември 2015г., Ведомството за интелектуална собственост на Канада (CIPO) предоставя информацията за своите търговски марки да бъде достъпна за търсене през инструмента за търсене TMview. Интегрирането на CIPO е конкретен резултат от Програмата за международно сътрудничество, управлявана от OHIM съвместно с партньорите на организацията по света. С това ново разширение общият брой […]

ЕПВ и Италия очакват въвеждане на единен патент на ЕС

ЕПВ и Италия очакват въвеждане на единен патент на ЕС

По време на среща в Рим, миналата седмица, Президентът на Европейското патентно ведомство Benoît Battistelli и заместник-държавния секретар на Министерството на икономическото развитие на Италия Симона Викари, обсъдена ролята на патентите за подкрепа на иновациите и предстоящото въвеждане на европейски патент с единно действие за страните членки на ЕС. След изясняване от страна на Съфа […]

Европейските производители губят 500 милиона евро заради фалшифициране на спортни стоки

Европейските производители губят 500 милиона евро заради фалшифициране на спортни стоки

Ново проучване на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), показва, че загубите от продажби, дължащи се на фалшифициране на спортно оборудване, без тук да се включват спортните облекла, отговарят на 6.5% от всички продажби в сектора на територията на 28-те страни членки на ЕС. Проучването показва също, че загубените работни места в сектора са […]