Архив: 27 юни 2014

Санкция при сделки с недвижими имоти

Санкция при сделки с недвижими имоти

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция на пазара на посреднически услуги при сделки с недвижими имоти Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение от страна на „Раев и Раев 2008” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща […]

Какво е „пародия“ – мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд

Какво е „пародия“ – мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд

Мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд относно третиране на пародията в контекста на авторското право върху оригиналното произведение Преюдициалното запитване е отправено от Hof van beroep te Brussel (Белгия) на 17 април 2013 г. (Дело C-201/13). Жалбоподател е Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW. Ответници са Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana […]