Архив: март, 2014

Спорове, свързани с традиционни знания

Спорове, свързани с традиционни знания

Възможно е да възникнат спорове между притежателите на традиционни знания и умения и ползвателите, относно собствеността и контрола, достъпа и разпределянето на ползите от тези традиционни знания. Тези спорове са относително комплексни, тъй като освен правни, повдигат и културни и етични въпроси. СОИС препоръчва при възникването на подобни спорове извънсъдебно решаване на споровете и по-конкретно […]

CIOPORA AGM 2014 in The Hague:  Ornamental and Fruit Breeders Define the Association's Future IP Position

CIOPORA AGM 2014 in The Hague: Ornamental and Fruit Breeders Define the Association’s Future IP Position

Hamburg, March 11/2014 Many of the ornamental and fruit breeders, united in CIOPORA since 1961, have been writing the history of the breeding industry for more than a century. On April 1 and 2, 2014, CIOPORA members will also receive an opportunity to define its future by providing their input to the texts of the […]

Нарушение на СОФИЙСКА ВОДА АД

Нарушение на СОФИЙСКА ВОДА АД

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на СОФИЙСКА ВОДА АД Комисията за защита на конкуренцията предяви на Софийска вода АД твърдения за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, осъществена чрез начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използваната услуга по доставка на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадни […]

Конференция на Европол и OHIM относно престъпления върху интелектуална собственост в сферата на спорта

Конференция на Европол и OHIM относно престъпления върху интелектуална собственост в сферата на спорта

За да подпомогне борбата с престъпления върху интелектуална собственост в света на спорта, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, посредством Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, и Европол са събрали експерти от различни аспекти на спорта, опитни следователи и служители на правоприлагащи институции от ЕС и извън него, от 26 до […]

Документиране на традиционни знания

Документиране на традиционни знания

През последните години се обръща все по-голямо внимание на документирането на традиционните знания с цел тяхното опазване и защита. Специално внимание СОИС обръща на базите данни и регистрите, отнасящи се именно до тези традиционни знания. В резултат на нейните усилия идентифицирането, събирането и систематизирането на традиционните знания и умения, се превръща в една широко дискутирана […]

Статистика  за 2013 за Фалшифициране и пиратство

Статистика за 2013 за Фалшифициране и пиратство

Платформата за борба срещу фалшифициране и  пиратство „Stop Piracy“ информира, че според най-новите статистически данни от Главна дирекция  митници, на швейцарските митнически служби, през 2013 г. са се състояли 5500 операции по задържането на  фалшифицирани стоки. Данните показват, че 75 % от задържаните пратки са с произход Китай , докато в туристическия трафик, фалшификатите “ […]

Какво определяме като традиционно знание?

Какво определяме като традиционно знание?

Комитетът по интелектуална собственост, традиционни знания, генетични ресурси и фолклор описва, но с изричното предупреждение за неизчерпателност, различните случаи, в които можем да говорим за традиционни знания. Традиционни знания са: Традиционни знания, свързани с традиционната архитектура и традиционни техники за строеж; Традиционни знания, свързани с традиционни дизайни, символи, икони, които са представителни за дадени общности […]

Актуализиране на Виенската класификация – седмo издание

Актуализиране на Виенската класификация – седмo издание

Считано от 13 Януари  2014г., Канадското Ведомсто по интелектуална собственост актуализира списъка си от търговски марки, за да вземе предвид въведените от WIPO промени в седмото издание на класификацията. Виенската Класификация е международен стандарт, управляван от  WIPO, който цели да класифицира фигуративните елементи на търговските марки. Нейната структура е основана на йерархична система, според която […]

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Иновациите, които са базирани на традиционни знания, могат да бъдат закриляни посредством системата на индустриалната собственост чрез патенти, търговски марки, географски означения и дори като търговски тайни или конфиденциална информация. Въпреки това, традиционните знания са сложен обект на интелектуалната собственост, основно поради словесния си характер и предаваемостта си от поколение на поколение. Ето защо, СОИС […]

Експерти по промишлен дизайн от SIPO и OHIM се срещнаха в Аликанте

Експерти по промишлен дизайн от SIPO и OHIM се срещнаха в Аликанте

Делегация от IT експерти и специалисти по промишлен дизайн от Националното ведомство за интелектуална собственост на Китай (SIPO) се срещнаха с експерти от Ведомството за европейски марки и дизайни миналата седмица в Аликанте, за да продължат проучване на осъществимостта на евентуалното интегриране на базата данни с промишлени дизайни на SIPO в DesignView, както и да […]