Топология на интегрални схеми

ЗАКОН ЗА ТОПОЛОГИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация на топологията на интегралните схеми, наричана по-нататък топология, правата, произтичащи от регистрацията й, и защитата на тези права. Приложно поле Чл. 2. (1) Този закон се прилага по отношение на българските физически и юридически лица, както и по отношение на […]

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ТОПОЛОГИИ НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ

Утвърдена от Председателя на Патентното ведомство на 07.02.2000 Публикувана в сп. ИНСО, бр. 1 от 1997 г.

Утвърдена от Председателя на Патентното ведомство на 07.02.2000 Публикувана в сп. ИНСО, бр. 1 от 1997 г.

РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на […]