Нови сортове растения и породи животни

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБХВАТ Чл. 1. (1) С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения и породи животни. (2) Законът се прилага по отношение на: създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, […]

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г.

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г.

РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1650/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правната закрила на Общността на сортовете растения

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията 1, като взе предвид становището на Европейския парламент 2, като взе предвид становището на Сметната палата 3, като има предвид, че: (1) С влизането в сила на Регламент (ЕО, […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1768/95 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1995 година

за установяване на реда и условията за прилагане на дерогацията, предвидена в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете растения

за установяване на реда и условията за прилагане на дерогацията, предвидена в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията относно създаването на прилагащи правила, отнасящи се дселскостопанските растителни видове о избираемостта на сортовите наименования на и зеленчуковите видове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ , като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете селскостопански растителни видове[1], и по- специално член 9, параграф 6 от него, като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по- специално член 235 от него, като взе предвид предложението на Комисията [1], като взе предвид становището на Европейския парламент [2], като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3], като има предвид, че растителните видове поставят специфични проблеми, свързани […]