Марки и географски означения

ВИЕНСКА СПОГОДБА , УЧРЕДЯВАЩА МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКИТЕ

(ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

(ПРИЕТА ВЪВ ВИЕНА НА 12 ЮНИ 1973 Г., ИЗМЕНЕНА НА 1 ОКТОМВРИ 1985 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на […]

Директива на ЕС № 2081/92 за закрила на наименованията за произход и географските указания за селскостопанските стоки и хранителните продукти

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 43, Having regard to the proposal from the Commission (1), Having […]

ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките и географските означения, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права. Приложно поле Чл. 2. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат по отношение на български физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически […]

ЛИСАБОНСКА СПОГОДБА ЗА ЗАКРИЛА НА НАИМЕНОВАНИЯТА ЗА ПРОИЗХОД И ТЯХНАТА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 31 ОКТОМВРИ 1958 Г.

(Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март 1975 г. на Държавния съвет на НРБ, България се присъедини към Спогодбата, в сила от 12 август 1975 г.

(Ревизирана в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г.) С Указ № 523 от 11 март 1975 г. на Държавния съвет на НРБ, България се присъедини към Спогодбата, в сила от 12 август 1975 г.

МАДРИДСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ ОТ 14 АПРИЛ 1891 Г.

(РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г., В НИЦА НА 15 ЮНИ 1957 Г. И В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г.

(РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г., В НИЦА НА 15 ЮНИ 1957 Г. И В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г.

НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявките за регистрация на марки и географски означения, наричани по-нататък „заявките“. Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г .) (1) З аявката з а р егистрация на марка или на географско […]

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ В ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА МАРКА КАТО ОБЩЕСТВЕНОИЗВЕСТНА И МАРКА, ПОЛЗВАЩА СЕ С ИЗВЕСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна или като ползваща се с известност на територията на Република България. Чл. 2. (1) Статутът на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България, се придобива с […]

НАРЕДБА № 16 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието Обн. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 1.     съставът и (функциите на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения […]

НАРЕДБА № 6 ОТ 5 МАЙ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР

Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения на земеделски продукти и храни […]

НИЦСКА СПОГОДБА ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ

(ПРИЕТА НА 15 ЮНИ 1957 Г., РЕВИЗИРАНА В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г. И В ЖЕНЕВА НА 13 МАЙ 1977 Г. И ДОПЪЛНЕНА В ЖЕНЕВА НА 2 ОКТОМВРИ 1979 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

(ПРИЕТА НА 15 ЮНИ 1957 Г., РЕВИЗИРАНА В СТОКХОЛМ НА 14 ЮЛИ 1967 Г. И В ЖЕНЕВА НА 13 МАЙ 1977 Г. И ДОПЪЛНЕНА В ЖЕНЕВА НА 2 ОКТОМВРИ 1979 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

ОБЩА ПРЕПОРЪКА ЗА РАЗПОРЕДБИ, КАСАЕЩИ ЗАКРИЛАТА НА ОБЩОИЗВЕСТНИ МАРКИ

приета от Асамблеята на Парижкия съюз за закрила на индустриалната собственост и Генералната асамблея на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) на Тридесет и четвъртата поредица от срещи на Асамблеите на страните-членки на СОИС 20 – 29 септември 1999 г. Световна организация за интелектуална собственост ЖЕНЕВА 1999 ПРЕДГОВОР Общата препоръка за разпоредби, касаещи общоизвестни марки, […]

Постановление № 151 от 30 май 2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

На основание чл. 38г, ал. 11 от Закона за марките и географските означения МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения. НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения Раздел І […]

ПРОТОКОЛ ОТНОСНО МАДРИДСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ

(РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. - ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г.

(РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХVIII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 2001 Г. - ДВ, БР. 35 ОТ 2001 Г. В СИЛА ОТ 2 ОКТОМВРИ 2001 Г.) Обн. ДВ. бр.81 от 21 Септември 2001г.

РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1), в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2), като имат предвид, че: (1) […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността

(кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП) СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент (1), като има предвид, че: (1) Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността[1], изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94[2], и по-специално член 140 от него, като има предвид, че с Регламент (ЕО) № 40/94 (наричан по-долу […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 479/2008 НА СЪВЕТА от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999

СЪДЪРЖАНИЕ ДЯЛ I УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ II МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Глава I Програми за подпомагане Раздел 1 Уводни разпоредби Раздел 2 Представяне и съдържание на програмите за подпомагане Раздел 3 Специални мерки за подпомагане Раздел 4 Общи разпоредби Глава II Прехвърляне на финансови средства ДЯЛ III РЕГУЛАТОРНИ МЕРКИ Глава I Общи правила Глава II Енологични […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент (1), като има предвид, че: (1) Продукцията, производството и разпределението на земеделските продукти и храни играят важна роля в икономиката на Общността. (2) […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него; като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент[1], като има предвид, че: (1) Производството, преработката и пласментът на земеделски продукти и храни играят важна роля в икономиката на Общността. (2) Следва […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година за опяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008редел

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година за определяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като […]