Изобретения и полезни модели

АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Издаден от Патентното ведомство на Република Българи Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г. Преамбюл Договарящите страни по Европейската патентна конвенция, отчитайки, че сътрудничеството между държавите в Европа, основано на базата на Европейската патентна конвенция, […]

ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 100а от него, като взеха предвид предложението на Комисията[1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет[2], като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора[3], (1) като имат предвид, че […]

ДОГОВОР ЗА ПАТЕНТНО КООПЕРИРАНЕ

Договарящите страни, Желаещи да допринесат в развитието на науката и технологията, Желаещи да усъвършенстват правната закрила на изобретенията, Желаещи да опростят и да направят по-икономично получаването на закрила на изобретенията, когато тя е искана в няколко страни, Желаещи да улеснят и да ускорят достъпа на обществото до техническата информация, съдържаща се в документите, описващи новите […]

ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2006 Г.) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.) Този закон урежда отношенията, възникващи при създаването, закрилата и използването на патентоспособните изобретения и на полезните модели. (2)   Разпоредбите на […]

КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)

ПРЕАМБЮЛ Договарящите страни, желаейки да укрепят сътрудничеството между европейските страни в областта на закрилата на изобретенията, желаейки такава закрила да може да се получава в тези страни чрез една-единствена процедура по издаване на патенти и чрез установяване на определени стандартни правила за така издадените патенти, желаейки да подпишат за тази цел Конвенция за учредяване на […]

НАРЕДБА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С Наредбата се урежда процедурата за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита в съответствие с Регламент на Съвета на Европейските общности № 1768/92/ЕЕС на Съвета и Регламент № 1610/96/ЕС на Европейския Парламент и Съвета, наричани по-нататък „регламентите”. ГЛАВА […]

НАРЕДБА ЗА СЕКРЕТНИТЕ ПАТЕНТИ

Приета с ПМС № 331 от 20.12.2008 г. Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се урежда редът за определяне наличието на класифицирана информация и нивото на класификация на сигурността на информацията, както и премахването на нивото на класификация, съдържаща се в заявки за издаване на патенти, наричани […]

РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/96 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юни 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100а от него, като взеха предвид предложението на Комисията1, като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет2, като действат съгласно процедурата по член 189б на Договора3, (1) като имат предвид, че изследванията върху продукти за […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 469/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти

(кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ), в съответствие с процедурата, предвидена в член […]

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННА ПАТЕНТНА ЗАКРИЛА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, първа алинея от него, като взеха предвид […]

Регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2012 НА СЪВЕТА от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, втора алинея от него, като взе предвид […]