Национално

ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Глава V „Дружествено право“, част „Индустриална собственост“ І. Търговска марка на Общността (СТМ) 1. Съгласно договора за присъединяване на Р България към Европейския съюз всички регистрирани или заявени СТМ към момента на присъединяването на Р България ще разпрострат действието си на територията на Р България автоматично, без за това да е необходимо техните заявители или […]

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Дял първи АВТОРСКО ПРАВО Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката. Възникване на авторското право Чл. 2. Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Глава втора ОБЕКТИ НА […]

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБХВАТ Чл. 1. (1) С този закон се уреждат отношенията, свързани със създаването, закрилата и използването на новите сортове растения и породи животни. (2) Законът се прилага по отношение на: създадени или открити и разработени сортове растения от всеки ботанически род и вид, в това число клон, линия, хибрид или подложка, […]

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Дял първи. ОБЩА ЧАСТ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) Този закон има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. (2) За целите по ал. 1 законът урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на […]

ЗАКОН за защита на потребителите

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област. (2) Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на потребителите: 1. право на информация за стоките и услугите; 2. право на защита […]

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май […]

ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация на марките и географските означения, правата, произтичащи от нея, и защитата на тези права. Приложно поле Чл. 2. (1) Разпоредбите на този закон се прилагат по отношение на български физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически […]

ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ

(ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2006 Г.) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.) Този закон урежда отношенията, възникващи при създаването, закрилата и използването на патентоспособните изобретения и на полезните модели. (2)   Разпоредбите на […]

ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Част първа. ОБЩА ЧАСТ Глава първа.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този закон се уреждат: редът за прилагане на пазарните мерки, включени в Общите организации на пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз; мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз; функциите на органите и организациите, които са […]

ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯТ ДИЗАЙН

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Този закон урежда условията и реда за регистрация на промишлен дизайн, правата, произтичащи от нея, и зашитата на тези права. (2) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 35 от […]

ЗАКОН ЗА ТОПОЛОГИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за регистрация на топологията на интегралните схеми, наричана по-нататък топология, правата, произтичащи от регистрацията й, и защитата на тези права. Приложно поле Чл. 2. (1) Този закон се прилага по отношение на българските физически и юридически лица, както и по отношение на […]

Законопроект за представителите по индустриална собственост

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за придобиване и упражняване на професията „представител по индустриална собственост”, устройството, организацията и дейността на Камарата на представителите по индустриална собственост и поддържането на Регистър на представителите по индустриална собственост. Чл. 2. (1) Представител по индустриална собственост, наричан по-нататък „представител”, е физическо лице, което отговаря […]

ИНСТРУКЦИЯ за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 Тази инструкция урежда реда и начина на провеждане на обучението и изпита на кандидатите за представителите по индустриална собственост (представители) и вписването им в Регистъра на представителите по индустриална собственост, който се поддържа от Патентното ведомство. Глава втора ОБУЧЕНИЕ Чл.2 Целта на обучението е актуализиране на знанията на кандидатите […]

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ФОРМАЛНА ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ТОПОЛОГИИ НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ

Утвърдена от Председателя на Патентното ведомство на 07.02.2000 Публикувана в сп. ИНСО, бр. 1 от 1997 г.

Утвърдена от Председателя на Патентното ведомство на 07.02.2000 Публикувана в сп. ИНСО, бр. 1 от 1997 г.

НАРЕДБА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В АДМИНИСТРАЦИИТЕ

В сила от 13.06.2008 г. Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г. Обн. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., […]

НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявките за регистрация на марки и географски означения, наричани по-нататък „заявките“. Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2011 г .) (1) З аявката з а р егистрация на марка или на географско […]

НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявки за регистрация на промишлен дизайн, наричани по-нататък „заявките“. Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2006 г.) (1) В една заявка могат да се включат един или няколко дизайна. Когато заявката се […]

НАРЕДБА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С Наредбата се урежда процедурата за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита в съответствие с Регламент на Съвета на Европейските общности № 1768/92/ЕЕС на Съвета и Регламент № 1610/96/ЕС на Европейския Парламент и Съвета, наричани по-нататък „регламентите”. ГЛАВА […]

Наредба за представителите по индустриална собственост

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за: придобиване и преустановяване на правото за упражняване на професията „представител по индустриална собственост“, наричан по-нататък „представител“; придобиване и признаване на професионална квалификация за представител; поддържане на Регистър на представители по индустриална собственост, наричан по-нататък „регистъра“. (2) Упражняването на професията „представител“ е […]

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ В ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА МАРКА КАТО ОБЩЕСТВЕНОИЗВЕСТНА И МАРКА, ПОЛЗВАЩА СЕ С ИЗВЕСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна или като ползваща се с известност на територията на Република България. Чл. 2. (1) Статутът на общоизвестна марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България, се придобива с […]

НАРЕДБА ЗА СЕКРЕТНИТЕ ПАТЕНТИ

Приета с ПМС № 331 от 20.12.2008 г. Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се урежда редът за определяне наличието на класифицирана информация и нивото на класификация на сигурността на информацията, както и премахването на нивото на класификация, съдържаща се в заявки за издаване на патенти, наричани […]

НАРЕДБА № 16 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОДУКТОВАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗА ДАННИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КОНТРОЛИРАЩИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 31 ОТ 2012 Г.)

Издадена от Министерството на земеделието и продоволствието Обн. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 1.     съставът и (функциите на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения […]

Постановление № 151 от 30 май 2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

На основание чл. 38г, ал. 11 от Закона за марките и географските означения МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения. НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения Раздел І […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1370/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (!), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него, като има предвид, че: (1)            […]

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 20.02.2015 г. Издаден от Патентното ведомство на Република България Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.   Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с организацията, дейността, функциите и числеността на работещите в Патентното ведомство на […]