Европейско

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 664/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на опре¬делени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като […]

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2014 НА КОМИСИЯТА от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отно¬шение на условията за използване на незадължителния термин за качество „ планински продукт „

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (‘), и по-специално член 31, параграфи 3 и 4 от него, като има предвид, че: (1) С […]

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на […]

ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, членове 55 и 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията [1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет [2], в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора […]

ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост

(текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[1], след консултация с Комитета на регионите, в съответствие с процедурата, предвидена […]

ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 100а от него, като взеха предвид предложението на Комисията[1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет[2], като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора[3], (1) като имат предвид, че […]

ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 100a от него, като взеха предвид предложението на Комисията[1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет[2], в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора[3], предвид съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет […]

Директива на ЕС № 2081/92 за закрила на наименованията за произход и географските указания за селскостопанските стоки и хранителните продукти

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 43, Having regard to the proposal from the Commission (1), Having […]

Единен патент на Европейския съюз

Проект: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз

Проект: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз

Зелена книга относно качеството на селскостопанските продукти: продуктиови стандарти, изисквания към селскостопанското производство и схеми за качество

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ                                         Брюксел, 17 октомври 2008 г. (22.10) (OR. fr) 14358/08 AGRI 333   ЗЕЛЕНА КНИГА относно качеството на селскостопанските продукти: продуктови стандарти, изисквания към селскостопанското производство и схеми за качество При настоящата консултация […]

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на ЕДИННА ПАТЕНТНА ЗАЩИТА

относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на ЕДИННА ПАТЕНТНА ЗАЩИТА

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки (89/104/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-конкретно член 100а от него, като взе предвид предложението на Комисията[1], в сътрудничество с Европейския парламент[2], като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет[3], като има предвид, че в законите за търговските марки, които понастоящем се прилагат в държавите-членки, […]

РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на […]

РЕГЛАМЕНТ (EC) 2017/1001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз

 (кодифициран текст) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, първа алинея от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура (‘), […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1), в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2), като имат предвид, че: (1) […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/96 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юни 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100а от него, като взеха предвид предложението на Комисията1, като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет2, като действат съгласно процедурата по член 189б на Договора3, (1) като имат предвид, че изследванията върху продукти за […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1650/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правната закрила на Общността на сортовете растения

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията 1, като взе предвид становището на Европейския парламент 2, като взе предвид становището на Сметната палата 3, като има предвид, че: (1) С влизането в сила на Регламент (ЕО, […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1768/95 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1995 година

за установяване на реда и условията за прилагане на дерогацията, предвидена в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете растения

за установяване на реда и условията за прилагане на дерогацията, предвидена в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правната закрила на Общността на сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията относно създаването на прилагащи правила, отнасящи се дселскостопанските растителни видове о избираемостта на сортовите наименования на и зеленчуковите видове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ , като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете селскостопански растителни видове[1], и по- специално член 9, параграф 6 от него, като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността

(кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП) СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент (1), като има предвид, че: (1) Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по- специално член 235 от него, като взе предвид предложението на Комисията [1], като взе предвид становището на Европейския парламент [2], като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3], като има предвид, че растителните видове поставят специфични проблеми, свързани […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТЪТ от 27 юли 1994 година

относно правната закрила на Общността на сортовете растения

относно правната закрила на Общността на сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. за промишления дизайн на Общността[1], и по-специално член 107, параграф 3 от него, като има предвид, че: (1) Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета създава система, даваща възможност […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно търговската марка на Общността[1], изменен с Регламент (ЕО) № 3288/94[2], и по-специално член 140 от него, като има предвид, че с Регламент (ЕО) № 40/94 (наричан по-долу […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 469/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти

(кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ), в съответствие с процедурата, предвидена в член […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 479/2008 НА СЪВЕТА от 29 април 2008 година относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999

СЪДЪРЖАНИЕ ДЯЛ I УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ ДЯЛ II МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Глава I Програми за подпомагане Раздел 1 Уводни разпоредби Раздел 2 Представяне и съдържание на програмите за подпомагане Раздел 3 Специални мерки за подпомагане Раздел 4 Общи разпоредби Глава II Прехвърляне на финансови средства ДЯЛ III РЕГУЛАТОРНИ МЕРКИ Глава I Общи правила Глава II Енологични […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него, като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент (1), като има предвид, че: (1) Продукцията, производството и разпределението на земеделските продукти и храни играят важна роля в икономиката на Общността. (2) […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него; като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент[1], като има предвид, че: (1) Производството, преработката и пласментът на земеделски продукти и храни играят важна роля в икономиката на Общността. (2) Следва […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 874/2009 НА КОМИСИЯТА от 17 септември 2009 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/517 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

19 март 2019 година относно реализацията и функционирането на домейн от първо ниво .eu и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (текст от значение за ЕИП) ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

  ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Евро­пейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 118, първа алинея от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на законодателния акт на нацио­налните парламенти, като взеха предвид становището на Европейския икономически и […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1370/2011 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (!), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него, като има предвид, че: (1)            […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 628/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (ЗГУ)]

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (ЗГУ)]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 635/2012 НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА от 27 юни 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vadehavsstude (ЗГУ)]

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vadehavsstude (ЗГУ)]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 668/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парла¬мент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (‘), и по-специално член 7, параграф 2, втора алинея, член 11, параграф 3, член 12, параграф 7, […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година за опяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008редел

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 716/2013 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2013 година за определяне на правила за прилагането на Регламент ЕО № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, като […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) №588-2012 НА КОМИСИЯТА от 3 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)]

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕС № 629/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Nostrano Valtrompia (ЗНП)]

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Nostrano Valtrompia (ЗНП)]

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИННА ПАТЕНТНА ЗАКРИЛА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, първа алинея от него, като взеха предвид […]

Регламент на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2012 НА СЪВЕТА от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, втора алинея от него, като взе предвид […]

РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по- специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията [1], като взе предвид становището на Европейския парламент [2], като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет[3], като има предвид, че: (1) Една унифицирана система за получаване на […]

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 10 март 2011 година

за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита

за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита