УСКОРЕНА ЛИ Е УСКОРЕНАТА ЕКСПЕРТИЗА?

УСКОРЕНА ЛИ Е УСКОРЕНАТА ЕКСПЕРТИЗА?

  С измененията на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр.43 от 2005г., бр.73 от 2006г.) в чл.4 бе вмъкнато, че Патентното ведомство събира такси и за „ускоряване на експертизата по същество”. Съгласно Постановление на Министерския съвет №87 от 17 април 2007г тази такса е в размер на 200лв.   Това изменение в закона означава, […]

Какво е търговска марка?

Какво е търговска марка?

"Търговската марка е кратко "стенографско" описание на пакет от стойности, на които потребителят може да разчита, че ще останат непромемени за дълъг период от време. Тя отличава един продукт или услуга от конкурентните предложения."

"Търговската марка е кратко "стенографско" описание на пакет от стойности, на които потребителят може да разчита, че ще останат непромемени за дълъг период от време. Тя отличава един продукт или услуга от конкурентните предложения."
РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТЪЛКУВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.5 АЛ.1 (А) ОТ ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1988Г. ОТНОСНО СБЛИЖАВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТЪЛКУВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.5 АЛ.1 (А) ОТ ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 1988Г. ОТНОСНО СБЛИЖАВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ

    Европейският съд е призован да даде отговор на въпрос, поставен от френски съд във връзка с разпоредбата на чл.5 ал.1 (а) от Директива 89/104/ЕИО по делото CELINE SA v. Celine SARL (C17/06)   Предистория:    Компанията CELINE SA е създадена през 1928 г, с цел дизайн и продажба на дрехи и модни аксесоари. През […]

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

Търговската марка и нейният потребител на пазара на стоки и услуги

Търговската марка е вид име, подобно на името, което носи всеки един от нас. То ни отличава и ни придава определена идентичност. Но за разлика от нашето собствено име, това на марката попада в пазарните отношение на покупко-продажба. Съгласно чл. 9, т. 1 от Закона за марките и географските означения „Марката е знак, който е […]

Търговската марка - необходимост на съвремеността

Търговската марка – необходимост на съвремеността

Търговската марка не е просто знак, а тя е важна характеристика на продукта или организацията. Защото марката е име, а името е основна характеристика за разпознаване и отличаване от другите. Търговската марка е регистриран по установен ред уникален знак, с който фирми, лица, организации означават себе си и стоките си. Но търговската марка не е […]

Правна регламентация на промишлен дизайн в България

Правна регламентация на промишлен дизайн в България

Промишленият дизайн е обект на индустриалната собственост, който се намира на границата между изкуството и индустрията.

Промишленият дизайн е обект на индустриалната собственост, който се намира на границата между изкуството и индустрията.
Промишлен дизайн на Oбщността

Промишлен дизайн на Oбщността

Целите на този Регламент са подчинени на целите на Общността, формулирани в Договора за учредяване на Европейската общност /чл. 308/. Най – важните цели на Регламента на ЕС за дизайн на Общността са следните: · създаване на унифицирана система за получаване на дизайн с еднакво действие за цялата територия; · преодоляване на конфликтите в търговията […]

Същност, регистрация и закрила на промишлен дизайн по Хагска спогодба

Същност, регистрация и закрила на промишлен дизайн по Хагска спогодба

Хагската спогодба е сключена в рамките на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. Страни по спогодбата могат да бъдат само държави, които участват в Парижката конвенция. Основната цел на Хагската спогодба е предоставяне на международна закрила за заявен дизайн чрез подаване на една заявка за дизайн в международното бюро на СОИС в Женева. Целта […]