Архив: 13 февр. 2020

Патентно ведомство

Патентно ведомство – анкета за клиентска удовлетвореност

  АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ създадена в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализи и проучвания за нуждите на Патентното ведомство“ по Обособена позиция 3: „Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели“ по проект BG16RFOP002-1.004-0002-С01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България […]