Породи животни

породиЗаявката за сертификат за породи животни се подава в Патентното ведомство и се вписва в дневника на заявките за породи животни, след което се извършва експертиза в Държавната комисия по породи животни в съответствие с правилника за работа на комисията.

При експертиза на породи по същество Държавната комисия по породи животни проучва и анализира следните специални изисквания: развъдна цел; кратка характеристика на изходните породи; описание на методите за създаване на породи; продуктивни качества и морфологични особености на породи; адаптивни способности и устойчивост на заболявания; численост, племенна и генеалогична структура; район на разпространение.

Експертиза по същество на породи, линии и хибриди на копринената пеперуда се извършва от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Експертизата се извършва чрез изпитвания за различимост, хомогенност и стабилност и за стопански биологични качества.

Материалната експертиза за чуждестранни породи се извършва с поколението им, родено в нашата страна.

Правната закрила за породи животни се предоставя със сертификат, който има срок на действие 30 години от датата на издаване на сертификата.

Законът за закрила на новите сортове растения и породи животни се прилага по отношение на създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни независимо от метода на получаването им.

Със законовите разпоредби може да се запознаете от националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg.

IP Consulting® може да е Вашият съветник и в областта на закрилата на породи животни.

Допълнителна информация може да намерите на посочения линк.