Архиви

Архив на Националния портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg

Интелектуална собственост, авторско право и сродни права, права на автори, артисти, артист-изпълнители, продуценти, изпълнители, художници, преводачи, архитекти и т. н. ; отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката; възникване на авторското право; Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.
“ Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение“
„Предположение за авторство – До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки.“
„Произведение може да бъде разгласено под псевдоним или анонимно.До разкриване личността на автора неговото авторско право се упражнява от физическото или юридическото лице, което със съгласието на автора е разгласило за първи път произведението.“
„Съавторство -Авторското право върху произведение, създадено от две или повече лица, им принадлежи общо независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение.За всяко използване на произведението и за преработването му е необходимо съгласието на всички съавтори. При липса на съгласие между съавторите въпросът се решава от съда.След като е дадено съгласие за използване на произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателна причина да се противопостави на следващото му използване по същия начин.Възнагражденията, дължими на съавторите за използване на произведението, се разпределят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях. При липса на съгласие смята се, че всеки от съавторите има равен дял. При спор дяловете се определят от съда съобразно приноса на всеки от съавторите. Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самостоятелно значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелното използване на своята част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото произведение.
Авторско право върху преводи и преработки“

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ САЙТОВЕ:

COPYRIGHTS.BG ; IPBULGARIA.COM; IPBULGARIA.EU

СА ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОРТАЛ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРИЯ, WWW.IPBULGARIA.BG

Всички етикети

Архив по месеци