Арендатор не заплаща осигурителни задължения

Арендатор не заплаща своите осигурителни задължения, за да заплаща по-високи ренти на собствениците кзкАрендатор не заплаща своите осигурителни задължения, за да заплаща по-високи ренти на собствениците

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на ЗПК „Генерал Кантарджиев“, обл. Варна, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на ЕТ „Мегатрейд – Магдалена Русева“ и „Мега Трейд – 76“ ООД, налагане на предвидените от закона санкции и прекратяване на нарушението.
ЗПК „Генерал Кантарджиев“ твърди, че ЕТ „Мегатрейд – Магдалена Русева“ не заплаща своите данъчни и осигурителни задължения, което й осигурява нелоялно предимство пред конкурентите – арендатори и земеделски производители. Вследствие на това, същият е в състояние да заплаща по-високи ренти на собствениците в землището на селото, съответно да наема по-голяма площ земеделска земя, като по-този начин изтласква своя конкурент от пазара. Във връзка с това Кооперацията прави искане КЗК да сезира компетентните данъчни служби, за да може двете предприятия да работят при реални и равни икономически условия. В хода на производството, КЗК изиска данни от Национална агенция за приходите, съгласно които ответното предприятие към настоящия момент има редица изискуеми и непогасени данъчни задължения, за които е образувано производство за принудително изпълнение. Посочените задължения не са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК. Наличието на подобни задължения от страна на ЕТ „Мегатрейд – Магдалена Русева“, безспорно представлява дейност, което е в противоречие с нормативните разпоредби в областта на данъчното и осигурително законодателство. Това е в разрез с нормалното търговско поведение, което предполага спазване на всички законови правила, регулиращи дейността на пазарните субекти. Независимо от това, КЗК счита, че в конкретния случай ответното предприятие не е извършило нарушение по чл. 29 ЗЗК по следните съображения: Констатираните в производството публични задължения на едноличния търговец следва да бъдат установени със съответен акт на компетентен държавен орган, който отговаря и за тяхното изпълнение (доброволно или принудително). Видно от информацията, предоставена от НАП, за изискуемите задължения е образувано производство за принудителното им събиране, т.е. търговецът не е освободен от тях, нито същите са разсрочени или отсрочени. Това означава, че в един бъдещ момент предприятието ще заплати своите задължения със съответно начислените лихви за просрочие или ще понесе съответните последици от незаплащането им. Наличието на тези задължения не създава конкурентно предимство на ответното предприятие и не създава възможност за увреждане на конкурентите на пазара, а сочи само и единствено евентуалното негово затруднение в изплащането на същите.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията