УСКОРЕНА ЛИ Е УСКОРЕНАТА ЕКСПЕРТИЗА?

 

С измененията на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр.43 от 2005г., бр.73 от 2006г.) в чл.4 бе вмъкнато, че Патентното ведомство събира такси и за „ускоряване на експертизата по същество”. Съгласно Постановление на Министерския съвет №87 от 17 април 2007г тази такса е в размер на 200лв.   Това изменение в закона означава, че ПВ предлага нова услуга, чиято цел е да ускори процедурата по регистрация на марки. За съжаление обаче, освен в чл.4 никъде на друго място в този закон не се споменава понятието „ускорена експертиза”. Самата Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения не е променяна в тази насока и там изобщо не се споменава за съществуването на подобна възможност. Със  Заповед №250 от 3 май 2007г на председателя на Патентното ведомство се прави опит да се регламентират редът и сроковете за ускорена експертиза по същество на заявки за регистрация на марки по национален ред. Само че, трите точки на въпросната Заповед внасят повече объркване, отколкото яснота по отношение на процедурата, която трябва да спази желаещият да се възползва от новата услуга.  Така оставаме без легална дефиниция, без ясно определен ред, срокове, условия и всички онези неща, които биха ни помогнали да се възползваме от тази нова услуга. Логично е да се запитаме: Колко ускорена е ускорената експертиза по същество?

Какво знаем и какво не знаем със сигурност?

Възможността за ускоряване на процедурата за регистрация на марки се отнася само за експертизата по същество, тоест формалната експертиза не е засегната. В заповедта на председателя на ПВ изрично е дефинирано, че тази процедура се отнася само за марки подадени по национален ред. Съгласно чл.18 ал.1 от Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения в двумесечен срок от плащането на таксата заявката следва да бъде проверена. На практика обаче има заявки, които престояват за формална експертиза 7, 8 дори 10 месеца.

Процедурата за ускоряване на експертизата по същество започва с подаването на съответна молба и плащането на такса. Не знаем към кой момент следва да бъде подадена тази молба- още в самото начало ведно със самата заявка (чл.32 ал.6) или в по-късен момент, например в едномесечния срок за публикация на заявката? Какво се случва, ако сме платили 200 лева за ускорена процедура още в началото, но на практика поради някое от обстоятелствата в чл.36а ал.2 изобщо не се стигне до публикация, а оттам и до експертиза по същество?

В цитираната Заповед №250 се казва, че заявките, по които е подадена молба за ускорена експертиза се разпределят за извършване на експертиза по същество по реда на постъпването им. Въпросното разпределяне се извършва  „в едномесечен срок след изтичане на по-късно изтеклия от двата срока- срока по чл.36б ал.1 и шестмесечният срок от приоритетната дата на заявката”. Срокът по чл.36б ал1 от ЗМГО започва да тече от датата на публикацията и касае времето, през което всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марка на основание чл. 11 и чл.12. Шестмесечният срок  започва да тече от датата на заяваване и е предвиден с цел експертизата да обхване и по-ранни заявки с претенции за изложбен или конвенционален приоритет.  Простата аритметика показва, че ускорената експертиза ще започне минимум 6 месеца след подаване на заявката. Но при нормален регистрационен режим не е необходимо да се изчакват въпросните шест месеца, тоест възможно е да възникне ситуация, при която експертизата по същество за марка, заявена по общия ред да започне преди тази за марка, заявена за ускорена експертиза. Освен това никъде не са дадени гаранции, че експертизата по същество ще започне веднага след изтичането на тези срокове. В Заповед №250 се казва, че в едномесечен срок от изтичането на посочените срокове ще се извърши разпределянето на заявките, а не че от този момент ще започне ускорената експертиза.

Съгласно чл.37 ал.1 от ЗМГО в едногодишен срок след изтичането на срока по чл.36б ал.1 за всяка заявка се извършва експертиза по същество, независимо дали е постъпило възражение. Макар и на практика този срок да е по-дълъг, все пак имаме един законоустановен срок, който поставя границите, в които трябва да приключи експертизата по същество. Такъв срок за ускорената експертиза не е предвиден. Така никой не може да каже с колко реално се съкращава срокът за регистрация на марка, ако се използва ускорената процедура. Или колко време си купуваме, плащайки 200 лева?   

При липсата на нормативни разпоредби и ясно определена процедура, съответно липстват и законовите гаранции, че съответната услуга наистина ще бъде по-бърза и по-ефективна. Какъв е смисълът да заплащаме такса за услуга, която поне на теория с нищо не се различава от тези, които ползваме и сега?

 


 

Измененията в чл.4 от ЗМГО предвидиха нова услуга от страна на Патентното ведомство, а именно въвеждането на ускорена експертиза по същество. За съжаление към този момент липства законова регламентация за реда и условията за ползване на тази услуга и най-вече за сроковете, в които тя би следвало да се извършва. Националният портал за интелектуална собственост реши да провокира дискусия на тема „Колко ускорена е ускорената експертиза”, чрез която даваме възможност на всеки, който има отношение към проблема да сподели своята гледна точка и даде предложение.

За да дадем старт на дискусията, екипът ни разработи кратка анкета, чиито отговори ще ни помогнат да направим по-задълбочен  и пълен анализ на съществуващата ситуация.

 

  1. Необходимо ли е да има нормативна уредба на процедурата по ускорена експертиза по същество?
  2. Какъв е според Вас разумният срок за извършването нормална експертиза по същество?
  3. Какъв трябва да бъде срокът за ускорена експертиза?
  4. Имате ли информация към кого трябва да се адресира молбата за провеждане на ускорена експертиза?
  5. Имате ли конкретни предложения за реда, по който следва да се извършва тази услуга?