Търговската марка – необходимост на съвремеността

Търговската марка не е просто знак, а тя е важна характеристика на продукта или организацията. Защото марката е име, а името е основна характеристика за разпознаване и отличаване от другите.

Търговската марка е регистриран по установен ред уникален знак, с който фирми, лица, организации означават себе си и стоките си.

Но търговската марка не е просто знак, а тя е важна характеристика на продукта или организацията. Защото марката е име, а името е основна характеристика за разпознаване и отличаване от другите.

Тя носи в себе си определен заряд, определен товар – положителен или отрицателен.

Търговската марка не е само релефен или графичен образ, тя е и словесен израз на дадена организация или нейния продукт. Тя не само отличава стоките от един и същи вид, но и носи духа на своите създатели, носи културата на своя свят и време.

Ето защо марките трябва да бъдат защитавани от своите собственици по определен ред. Защото кражбата на дадена търговска марка е кражба на самоличност на уникалност. А кой в днешния свят не би искал да е уникален в еднаквостта. В многообразието от субекти на пазара да бъде различен, привлекателен за потребителя, към който се стремим. Още повече при все по-разтящата конкуренция марката остава една от най-забележимите и отличаващи я от заобикалящия я свят характеристики. Защото марката е гарант за произход, качество, престиж. Тя е своеобразен показател на определен начин на живот, определен тип култура. Точно тези нейни характеристики я правят толкова значима днес, защото освен себе си тя охарактеризира и тези които я ползват, т.е. тя става значима освен за своите създатели, но и за определени индивиди или групи от хора.

Поради тези особености можем да разглеждаме търговската марка освен като елемент на икономиката и на правото, но и като социален феномен.

Социалната и значимост намира отражение в нас и ние все по-често се индентифицираме чрез образи създадени от марката ( пием Sprite®, за да се чувстваме различни, пием Coca-cola® и се представяме за оптимисти, пием Pepsi® и се сравняваме със футболни и музикални „звезди“). Търговската марка ни носи самочувствие, помага ни да се докоснем до известните, създава определени чувства.

Ето защо смятам, че търговската марка и нейната защита нямат само икономическо или търговско значение, но имат и силен социален ефект. Ефект, който небива да бъде пренебрегван.

Автор: Асен Иванов, студент, Пловдивски университет