Промишлен дизайн

ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по- специално член 100a от него, като взеха предвид предложението на Комисията[1], като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет[2], в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора[3], предвид съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет […]

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Дял първи. ОБЩА ЧАСТ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) Този закон има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. (2) За целите по ал. 1 законът урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на […]

ЗАКОН ЗА ПРОМИШЛЕНИЯТ ДИЗАЙН

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 17 от 2003 г.) Този закон урежда условията и реда за регистрация на промишлен дизайн, правата, произтичащи от нея, и зашитата на тези права. (2) (Нова – ДВ, бр. 17 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 35 от […]

НАРЕДБА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ЕКСПЕРТИЗА НА ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Наредбата урежда начина на оформяне и реда за подаване и експертиза в Патентното ведомство на заявки за регистрация на промишлен дизайн, наричани по-нататък „заявките“. Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2006 г.) (1) В една заявка могат да се включат един или няколко дизайна. Когато заявката се […]

РЕГЛАМЕНТ ( ЕС ) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта на […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. за промишления дизайн на Общността[1], и по-специално член 107, параграф 3 от него, като има предвид, че: (1) Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета създава система, даваща възможност […]

РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по- специално член 308 от него, като взе предвид предложението на Комисията [1], като взе предвид становището на Европейския парламент [2], като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет[3], като има предвид, че: (1) Една унифицирана система за получаване на […]

ХАГСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ ОТ 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В РЕДАКЦИЯТА Й ОТ 28 НОЕМВРИ 1960 Г.

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1997г

Обн. ДВ. бр.4 от 14 Януари 1997г