През 2009 г. OHIM намалява таксите до 40%

Президентът на OHIM Убо Де Боер посочи, че Ведомството е в привилегированата позиция да предлага услуги на сравнително ниски цени, чието търсене през последните години нараства правопропорционално на повишеното качество – „цената, която малките и средни предприятия плащат, за да придобият правна закрила върху своите търговски марки, представлява значително перо в техните разходи. Ето защо, след направените от Европейската комисия предложения, OHIM излезе с решение през 2009 г. да намали дължимите за придобиване на регистрация на марка на Общността такси с 40%, което в парично изражение се равнява на 1000 евро крайна цена“.