thumbnail

854-01-10 - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

thumbnail

854-01-11 - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

thumbnail

854-01-8 - Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки

thumbnail

854-01-9 - Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

thumbnail

802-02-7 - Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборгски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева

thumbnail

802-02-6 - Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация

thumbnail

854-01-7 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

thumbnail

854-01-6 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите

thumbnail

802-02-5 - Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

thumbnail

854-01-5 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

thumbnail

802-02-4 - Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти

thumbnail

854-01-4 - Законопроект за допълнение на Закона за защита от домашното насилие

thumbnail

802-01-7 - Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

thumbnail

854-01-3 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти

thumbnail

802-01-6 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg