thumbnail

802-02-12 - Законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

thumbnail

802-01-16 - Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

thumbnail

854-01-43 - Законопроект за Българската автомобилна камара

thumbnail

854-01-42 - Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси

thumbnail

854-01-38 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

thumbnail

854-01-40 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

thumbnail

854-01-39 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

thumbnail

854-01-41 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

thumbnail

854-01-37 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

thumbnail

854-01-36 - Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

thumbnail

853-11-8 - ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

thumbnail

854-01-35 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

thumbnail

802-01-15 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

thumbnail

854-01-34 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

thumbnail

854-01-33 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg