thumbnail

754-01-61 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

thumbnail

754-01-60 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

thumbnail

754-01-59 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

thumbnail

754-01-62 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

thumbnail

754-01-57 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

thumbnail

754-01-58 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

thumbnail

754-01-56 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

thumbnail

702-01-16 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

thumbnail

702-01-17 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

thumbnail

754-01-54 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

thumbnail

754-01-55 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

thumbnail

754-01-53 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

thumbnail

754-01-52 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

thumbnail

754-01-51 - Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения

thumbnail

702-01-15 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg