thumbnail

754-01-12 - Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

thumbnail

754-01-13 - Законопроект за концесиите

thumbnail

754-01-11 - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

thumbnail

754-01-9 - Законопроект за изменение на Наказателния кодекс

thumbnail

754-01-10 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

thumbnail

754-01-8 - Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката

thumbnail

754-01-7 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните

thumbnail

754-01-6 - Законопроект за българския жестомимичен език

thumbnail

754-01-5 - Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

thumbnail

754-01-4 - Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

thumbnail

754-01-3 - Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи

thumbnail

754-01-2 - Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

thumbnail

754-01-1 - Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване

thumbnail

702-01-3 - Законопроект за допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

thumbnail

754-01-6 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

За още от “Parliament.bg – Последни законопроекти” посетете www.parliament.bg