Архив: март, 2013

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 874/2009 НА КОМИСИЯТА от 17 септември 2009 година

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения

относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за сортовете растения
КЗК счита за необходимо да изясни правомощията

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията, които са й възложени по силата на Закона Във връзка с отправените в публичното пространство призиви към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) „да се самосезира и да даде отговори – кои са монополистите, какви картелни споразумения се взимат” КЗК счита за необходимо да изясни правомощията, които са […]

Захарни заводи внесоха иск

Захарни заводи внесоха иск

Захарни заводи внесоха иск срещу конкурентите си Ивел 93 и Корона Производство № КЗК/289/2013 На 22.03.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство по искане на „Захарни заводи“ АД срещу „Ивел 93“ ЕООД и „Корона“ ООД, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Още новини КЗК оценява Договорите на ЧЕЗ Производство № КЗК/287/2013 На […]

КЗК прави оценка на условията

КЗК прави оценка на условията

КЗК прави оценка на условията за присъединяване на потребители към мрежата на ВиК Производство № КЗК/288/2013 На 21.03.2013г. Комисията за защита на конкуренцията ОБРАЗУВА производство по застъпничество за конкуренцията съгласно чл. 28 от ЗЗК за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване […]

Юрисдикционни въпроси, свързани с нарушени авторски права

Юрисдикционни въпроси, свързани с нарушени авторски права

Две решения от миналата година, постановени от Съда на Европейския съюз разглеждат правни въпроси, възникващи от нарушение на авторски права или права върху търговски марки. В рамките на ЕС, юрисдикцията е периодично повтарящо се ‘главоболие’. Тези съдебни решения имат своето отражение и върху промишлените дизайни, където логически би следвало да има същите резултати. Решенията В […]

ИНСТРУКЦИЯ за обучение, изпит и регистрация на представители по индустриална собственост

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 Тази инструкция урежда реда и начина на провеждане на обучението и изпита на кандидатите за представителите по индустриална собственост (представители) и вписването им в Регистъра на представителите по индустриална собственост, който се поддържа от Патентното ведомство. Глава втора ОБУЧЕНИЕ Чл.2 Целта на обучението е актуализиране на знанията на кандидатите […]

Анкета за удовлетвореност на потребителите 2012

Анкета за удовлетвореност на потребителите 2012

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM вече провежда своята Анкета за удовлетвореност на потребителите, покриваща дейностите на Ведомството през 2012г. Анкетата е част от ангажимента на OHIM да подобрява качеството на своите услуги в съответствие с оценката на потребителите и попада в Ключова инициатива 25 от Стратегическия план. Отново, проучването ще бъде проведено от […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТЪТ от 27 юли 1994 година

относно правната закрила на Общността на сортовете растения

относно правната закрила на Общността на сортовете растения
КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на ВиК услуги в гр. Видин, което може да предотврати, ограничи […]

Euroclass вече носи името TMclass

Euroclass вече носи името TMclass

Глобалният инструмент за класификация Euroclass вече е с променено име – TМclass. Инструментът е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на OHIM. Решението за тази промяна подчертава растящата значимост на TMclass като достоверен ИС ресурс, който включва достъп до базите данни на ведомства за интелектуална собственост в […]