ОК Суперлукс не изпълняват решение на КЗК

ОК Суперлукс не изпълняват решение на КЗКОК Суперлукс не изпълняват решение на КЗК

КЗК   НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер 4000 (четири хиляди) лв. на „ОК Суперлукс” ООД за неизпълнение от страна на дружеството на  Решение № 1089/02.12.2008 г. на КЗК, с което Комисията е постановила прекратяване на установено извършено нарушение на чл. 33, ал. 2 от ЗЗК (отм.) от страна на „ОК Суперлукс” ООД.

Висока санкция за имитация на търговска марка

КЗК УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК от страна на  „Принт грийн” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен ул., „Капитан Райчо” № 70, ет. 6, ап. 33, и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 68 480 лв.

ВЪЗЛАГА на „Принт грийн” ЕООД,  да заплати на „Ти Ен Си” ЕООД, направените по производството разноски в размер на 1100 лв. (хиляда и сто лева).

ПЪЛЕН СПИСЪК С ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЗК

С решение на Народното събрание, обнародвано в бр. 76 на Държавен вестник от 28.09.2010г. бяха определени новото ръководство и членовете на Комисия за защита на конкуренцията, а именно:

1. Петко Георгиев Николов – член и за председател на Комисията за защита на конкуренцията.

2. Ангелина Йорданова Милева – член и за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.

3. Александър Димов Александров – член на Комисията за защита на конкуренцията.

4. Весела Цветанова Антонова – член на Комисията за защита на конкуренцията.

5. Елена Орлинова Димова-Мушмова – член на Комисията за защита на конкуренцията.

Източник: КЗК