Системен андминистративен произвол в ПВ на РБ и липса на контрол от страна на Председателя на ПВ на РБ върху неговите подчинени