БТК с изменение на общите си условия по отношение на роуминга в рамките на ЕС

роумингВсички абонати на БТК са уведомени за следния проект за изменение на Общите условия на дружеството.
„Проект за изменение на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и абонатите и потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE.

Създава се нова точка 144. 4 със следното съдържание:

При установен риск от злоупотреба или неправомерно ползване на роуминг услуги в ЕС и на основание действащата Политика за справедливо ползване на регулирани роуминг услуги в рамките на Европейския съюз БТК има право едностранно да спре достъпа до услуги и/или да прекрати индивидуалния договор. Това може да стане при установена организирана препродажба на SIM карти, ползване на услуги в условията на перманентен роуминг в ЕС и/или в рамките на провеждана процедура относно прекратяване на договор за роуминг на едро по Регламент (ЕС) 2017/920. Примери за риск от злоупотреба в тази посока могат да бъдат използването на SIM карта главно, и дори изключително, при роуминг или последователно използване на многобройни SIM карти от един и същи клиент при роуминг. В тези случаи БТК си запазва правото да търси обезщетение по общия правов ред.