Правилата на конкуренцията и Закона за лечебните растения

правилата на конкуренцията на Закона за лечебните растенияКЗК прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за лечебните растения и свързаните с него нормативни и общи административни актове. По своя собствена инициатива Комисията за защита на конкуренцията образува производство относно съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за лечебните растения и свързаните с него нормативни и общи административни актове.

КЗК намира за напълно логично и обосновано да се събират такси за ползването на лечебни растения, когато то се осъществява с цел стопанска дейност. По отношение на размера на събираните такси КЗК смята, че те не представляват необоснована бариера за навлизане на пазара.

КЗК преценява ограничението на количеството билки, които могат да бъдат събрани от един билкозаготвител като ефективна мярка за предпазване от изчезване на отделните видове лечебни растения. Същевременно обаче съществуват възможности за поставянето на някои билкозаготвители в по-благоприятно положение, тъй като липсват ясни критерии за оценка на ресурсите и може да се проявява субективизъм. КЗК сочи като възможен вариант създаването на процедура за издаване на позволително, при която в рамките на определен период преди началото на сезона всеки желаещ да може да подаде заявление като заяви количеството лечебни растения, които иска да събере. След това компетентният орган на базата на обективни критерии да разпредели наличните ресурси.

КЗК преценява ограничението на билкозаготвителите-юридически лица да записват не повече от 20 лица в своите позволителни като ограничение на свободата им сами да организират стопанската си дейност.

КЗК намира за оправдано въведеното изискване изкупуването на билки в билкозаготвителен пункт да се осъществява само от отговорника на пункта.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията