Новото ръководство на OHIM засилва значението на информационните системи

OHIM за да спомогне за намаляване на различията при прилагането на търговските марки и дизайн, модернизиране на националните служби и ще направи нещата по-лесно за потребителите чрез стартирането на 7 нови проекта.

ръководство на OHIMПроектите са за създаването на база данни senority, инструменти за експертите извършващи проучвания, както и платформа за електронно обучение. ЕС националните служби ще бъдат призовани да се включат за тези проекти, които ще залегнат в основата на фонд за сътрудничество през 2011 г., с работни групи, съставени от OHIM и националните представители на среща от началото на януари до постигане на конкретни резултати.Работата вече е в ход. Разработва се  обща софтуерна архитектура , чрез която всички нови инструменти трябва са в състояние да „говорят помежду си“. Най-новите проекти които се очаква да бъдат одобрени са:

Търсене на картинката: Създаване на функционалност за търсене на картинки, които после могат да бъдат интегрирани в TMView, DesignView или друг софтуер.

Старшинство: С цел подпомагане на националните служби в това число подробности за старшинство вземания в техните бази данни.

Стандарт за качество: Среща по искане на няколко служби за подобряване на работата по сертифициране на качеството на процеси и системи, първоначално чрез постигане на споразумение за обща служба харта.

DesignView: Прилагане на принципите на TMView за дизайн.

Прилика на стоките и услугите: Създаване на база данни за търсене с цел хармонизиране на методите за оценка на сходството на стоките и услугите.

ОCESTO: Подпомагане на проверителите при вземането на последователни, по-предвидими решения, които вземат предвид всички подходящи източници на информация.

Е-обучението: предоставяне на платформа за електронно обучение на ТМО и RCD въпроси, както и на националните системи за регистрация.