Концентрация между Мобилтел и Бултел ( Близу )

Концентрация между Мобилтел и Бултел ( Близу )Предстояща концентрация между Мобилтел ЕАД като придобиващо предприятие и Бултел Кейбъл България ЕАД като придобивано предприятие.

В Комисията за защита на конкуренцията / КЗК /, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на Мобилтел ЕАД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК.
Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Мобилтел предоставя електронни съобщителни услуги, включително: мобилни и фиксирани гласови телефонни услуги на крайни потребители, мобилни и фиксирани услуги за пренос на данни и достъп до интернет на крайни потребители; пренос и разпространение на телевизионни програми до крайни потребители срещу заплащане- Pay TV чрез сателит или чрез използването на интернет протокол (IPTV).

Бултел Кейбъл България ЕАД, едноличен собственик на Близу, е холдингово дружество, което не извършва търговска дейност.

Основното действащо дъщерно дружество на Бултел Кейбъл България ЕАД е Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД, което предоставя електронни съобщителни услуги на крайни потребители в България, включително: фиксирани гласови телефонни услуги, широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи и разпространение на телевизионни програми срещу заплащане- Pay TV.

Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД контролира дружеството Кейбълтел-Прима АД, което предоставя следните електронни съобщителни услуги на крайни потребители в Несебър и Слънчев бряг: фиксирани гласови телефонни услуги,  широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи и разпространение на телевизионни програми срещу заплащане- Pay TV.

Очаква се концентрацията да окаже въздействие върху следните съответни продуктово- географски пазари в страната:

пазар на пренос и разпространение на телевизионни програми до крайни потребители срещу заплащане- Pay TV, пазар на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи и пазар на фиксирана гласова телефонна услуга.

 ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. и ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ С.Р.Л., РУМЪНИЯПредстояща концентрация между ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. и ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ С.Р.Л., РУМЪНИЯ, „ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ ЗРТ, УНГАРИЯ и ФЕШЪН ДЕЙС ИТАЛИ С.Р.Л., ИТАЛИЯ

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А., Букурещ, Румъния, да осъществи концентрация по смисъла на глава V от ЗЗК посредством придобиване на контрол върху ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ С.Р.Л., РУМЪНИЯ, „ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ ЗРТ, УНГАРИЯ И ФЕШЪН ДЕЙС ИТАЛИ С.Р.Л., ИТАЛИЯ.

Търговските дейности на страните включват:

– ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. – търговия на дребно с нехранителни потребителски стоки;

– ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ С.Р.Л., РУМЪНИЯ, „ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, ФЕШЪН ДЕЙС ШОПИНГ ЗРТ, УНГАРИЯ И ФЕШЪН ДЕЙС ИТАЛИ С.Р.Л., ИТАЛИЯ – търговия на дребно с модни артикули.

Очаква се операцията да окаже влияние върху следния продуктово- географски пазар в страната: – търговия на дребно с нехранителни потребителски стоки.

Предстояща концентрация, състояща се в придобиването на търговското предприятие на „Кодап“ ЕООД от страна на „Кремио“ ЕАД

В Комисията за защита на конкуренцията / КЗК /  е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Кремио“ ЕАД, София да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху търговското предприятие на „Кодап“ ЕООД, София, по смисъла на Глава V от ЗЗК.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

– „Кремио“ ЕАД е новоучредено дружество с регистриран предмет на дейност търговия с, производство, опаковане и пускане на пазара на мляко, млечни продукти и продукти, имитиращи млечните продукти. Към момента на подаване на уведомлението за осъществяване на концентрацията „Кремио“ ЕАД не извършва търговска дейност и няма присъствие на никой пазар.

– „Кодап“ ЕООД е производител на млечни продукти и заместители, който предлага продукцията си в България и повече от 17 страни в Източна Европа и Азия. Основните производствени мощности на Кодап се намират в гр. София, а голяма част от неговите продукти се разпространяват под марката „My day“. Кодап е дъщерно дружество на CODAP Cola Dairy Products Spa, Италия – един от големите производители на млечни продукти в Европа.

Съответните продуктово-географски пазари в страната, на които е активно придобиваното предприятие, са: -фабрично произведено пастьоризирано и UHT стерилизирано прясно мляко; -млечни и млечно-кисели напитки; -фабрично произведена сметана.

Нито едно от лицата, упражняващи контрол над „Кремио“ ЕАД, нито други лица от техните икономически групи, не извършва дейност на някой от съответните пазари, на които оперира „Кодап“ ЕООД и които следва да се считат за засегнати от планираната сделка.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията