Върховен Административен Съд

Адрес: София 1301, бул.“Александър Стамболийски“ 18
Телефони за връзка: 02 988 49 02; (03, 04, 06, 07)
факс: 02 981 87 51
e-mail: gb.tnemnrevog.casnull@moorsserp_SAV
web-site: http://www.sac.government.bg/home.nsf/vPagesLookup/home~bg