ВАС потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията

Върховният административен съд ( ВАС ) потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ), vasВърховният административен съд ( ВАС ) потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ),

с което се налагат имуществени санкции в общ размер на 35 361 лв. „Транском Автогара“  ЕООД и „Галис  автогара“ ООД за това, че са извършили в различни периоди от време експлоатативна злоупотреба с господстващо положение на територията на Автогара – Юг, гр. Русе.

Установената злоупотреба се изразява в определяне на модел на ценообразуване на услугата „предоставяне на сектор“, чрез който може да се предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара за услугата „автобусен междуградски транспорт“ и да се засегнат интересите на потребителите. „Транском Автогара“ ЕООД и „Галис Автогара“ ООД стопанисват Автогара – Юг, гр. Русе и прилагат модел на ценообразуване, при който автобусните превозвачи заплащат цена на услугата „предоставяне на сектор“ в зависимост от дължината на утвърдения маршрут, по който оперират. По този начин автогарата прилага различни условия за един и същи вид договори, отнасящи се за един и същи вид услуги, по отношение на своите търговски партньори, при което ги поставя в неравноправно положение като конкуренти на пазара на превозните услуги.

ВАС изцяло споделя констатациите и изводите на КЗК, че това поведение представлява злоупотреба с господстващо положение. Според съда антиконкурентният ефект от поведението на двете господстващи предприятия настъпва спрямо ползвателите на автогаровото съоръжение, тъй като необоснованите цени са дискриминационни спрямо превозвачите на далечни разстояния и облагодетелстващи превозвачите на по-къси разстояния като конкуренти при ползването на една и съща .

Всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията