Ефективно ли е колективно управление на права?

Изключителното право на автора да използва произведението си или да разрешава на други лица да го използват е основния белег на авторското право. Това важи и за носителите на сродни на авторското права. Значението на изключителното право е в позитивното му съдържание. Трябва да се гарантира на произведението използването по начин, който съответства на интересите на носителя на правото.

Опитът от последните години потвърждава, че индивидуалното упражняване на права е непрактично. За да упражняват правата си индивидуално например, писатели трябва да сключват договори с издател за издаване и разпространение на книги, композитори или музиканти трябва да сключват договор с музикален издател за записването на техните изпълнения върху компакт диск или друг материален носител. Съществуват случаи при, които на практика правата не биха могли да се упражняват индивидуално. Пример за това, е че един автор сам не може да следи всяко използване на творбата си, тъй като той не може да се свърже с всяка една излъчваща организация поотделно, с която да договаря лицензията и възнаграждението за използването на творбата му.

Най – ефективната система, която се е утвърдила в практиката, е създаването на организации за колективно управление на права. При такова управление притежателите на права участват индиректно в процеса на предоставяне на техните права на ползватели. Ефективността на системата за колективно управление се изразява в закрилата на изключителната природа на авторските и сродните права.

Закрилата на авторски и сродни права от националния закон се разпростира само на територията на съответната държава. В съответствие с принципа на националния режим, залегнал в Бернската и Римска конвенции, чуждестранните автори се ползват със същата закрила, както гражданите закриляни от националния закон. Този принцип важи и за организациите за колективно управление на права, които на основата на реципрочни представителни споразумения администрират репертоарите на чужди граждани на тяхната национална територия, обменят информация и плащат дължимите възнаграждения на чуждестранните притежатели на права.

Системата на колективното управление на права осъществява изключително ценна дейност в света на креативните изкуства. Чрез управление на авторски и сродни права, системата възнаграждава създателите на творби. По този начин се стимулират и развиват таланти в среда, която предлага адекватна закрила на авторски и сродни права . Подобна ситуация окуражава създателите на творби  да се развиват в културния свят, привличат се чужди таланти. Заедно тези фактори имат неоспорван принос за националните икономики.

Организациите за колективно управление могат да спонсорират културни прояви, както и да промоцират национални творби извън граница. Обикновено се промоцират музикални конкурси, театрални фестивали, национален фолклор. ОКУП развиват дейността си в отговор на новите технологични предизвикателства.

Разпространението на дигиталната технология, включваща появата на мултимедийните продукти и широката употреба на дигитални мрежи като Интернет, наложи възникването на нови видове организации за колективно управление. Тези организации въведоха дигитални идентификационни номера, информационни системи за управление на права и други подобни. Бяха представени нови методи на лицензиране и наблюдаване на честотата на употреба на творби, на събиране и разпределение на възнаграждения. В момента механизми въплъщаващи последната дигитална технология се развиват, за да оформят инфраструктурата на електронното колективно управление на права.