Колективно управление на права при произведение на изкуството

Колективно управление на права при произведение на изкуството

Колективно управление на правото при следваща продажба

Според Бернската конвенция автора или след неговата смърт лицата или институциите, овластени от националното законодателство, имат неотчуждимото право на оригиналните произведения на изкуството и на оригиналните ръкописи на писатели и композитори, и на възнаграждение при всяка следваща продажба, която следва първото прехвърляне от автора на произведението.

Правото при следваща продажба се отнася само за оригинални произведения на изкуството, а в някои държави и за оригинални ръкописи. Много рядко са случаите, когато правото при следваща продажба се разпростира до всички продажби. В повечето случаи то се прилага само при публични продажби чрез посредник. За изчисляване на възнагражденията при правото на следваща продажба могат да се използват два подхода:

  • да се изчисляват на базата на повишаване цената на произведението при всяка следваща продажба;
  • да се изчисляват на базата на продажната цена на произведението.

Определят се някои цени, под които не може да прилага правото на следваща продажба. В някои държави скалата е по- висока, отколкото в други. В някои страни то се плаща от купувача, в други от продавача.

Ролята на организациите за колективно управление става все по- важна в областта на произведения на изкуството не само с оглед на следваща продажба, но и при правата на художниците. Например репрографирането също засяга произведенията на изкуствата, където е възможно да бъдат нарушавани права на автори.