Колективно управление на музикални произведения в България

 

Колективно  управление на авторски права при публично изпълнение и механичен запис

В България ОКУП управляваща публично изпълнение и механичен запис, е Музикаутор.

Музикаутор е дружество на композитори и автори за управление на авторски права при публично изпълнение и механичен запис. Създадено е през 1992 г. от 104 български композитори и автори в София. Представлява повече от хиляда и двеста български творци и авторите от над 90 страни в света по силата на двустранни договори за взаимно представителство с 39 сродни авторски дружества от чужбина. Музикаутор е член на Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори CISAC и на Международното бюро на дружествата. управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане BIM.

Музикаутор е дружество за колективно управление на авторски права. Той разрешава от името на творците, които представлява, публичното изпълнение, излъчването или възпроизвеждането на произведенията им под формата на запис, договаря се с потенциалните ползватели размера на авторските възнаграждения за използването на произведенията, събира тези възнаграждения и ги разпределя между носителите на права.

Всеки композитор, автор на текст, преводач, хореограф или автор на литературно произведение, което може да се изпълнява публично или да се записва и който приема устава на дружеството, може да стане негов член.

Всеки автор, който желае да се присъедини към Музикаутор трябва да подаде молба до Управителния съвет и да подпише договор с дружеството, за да му предостави управлението на своите права за публично изпълнение и механичен запис.

Всеки две години Общото събрание на членовете на дружеството избира Управителен съвет, състоящ се само от творци. Оперативното ръководство на дейността на дружеството е поверено на Изпълнителен директор, който се избира и назначава от Управителния съвет.

В България разрешението за публично изпълнение на живо и чрез запис за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на музикални и, които са били вече разгласени, се дава писмено от автора или от упълномощена от него ОКУП на базата на договори за публично изпълнение (чл. 58 от ЗАПСП).

Колективно управление на правото на публично изпълнение

Договори за публично изпълнение

При разрешаването за публично изпълнение се сключват два договора.

Първият е между ОКУП и автора. Този договор се сключва от момента, когато авторът е бил приет като член на организацията. Налице е договор за поръчка, комбиниран с договор за представителство. Вторият договор е между ОКУП и ползвателят. За България ОКУП е “Музикаутор”. С този договор се предоставя с едни глобален акт правата за публично изпълнение върху всички произведения на всички членове и на членовете на всички чуждестранни дружества, с които има сключен договор за взаимно представителство.

Досегашната практика на Музикаутор при определяне на възнагражденията е сведена до следните няколко типа:

  • при публично изпълнение на концерти и рецитали – процент от бруто прихода;
  • при публично изпълнение в дискотеки, барове, ресторанти и други- глобални суми определени за всяка календарна година;
  • при излъчване по радио и телевизия – в процент от бруто приходите на съответната радио или телевизионна организация. При БНТ и БНР се определя от размера на държавната субсидия. При частните радио станции се определя от рекламна дейност;
  • при предаване по кабел – според броя на абонатите;
  • при озвучаване на хотелски стаи – в глобални суми в зависимост от броя на озвучените стаи.

Колективно управление на правото на възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи

Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи

ОКУП сключва договор от името на своите членове, договори с продуцент. Всички членове на Музикаутор при встъпването си в дружеството сключват договор, с който  прехвърлят правото дружеството да разрешава:

  • записването на техните произведения върху звуконосители, възпроизвеждането на екземпляри от звукозаписа и разпространяването им;
  • свързване на музика с текст.

Със същият договор авторът упълномощава организацията

  •  да преговаря с ползватели и да сключва с тях договори за използване на произведенията, които са предмет на договора, като уговаря авторските възнаграждения;
  •  да събира дължимите възнаграждения;
  •  да представлява автора пред съда и другите правораздавателни органи.

Вторият договор се сключва от ОКУП с продуцентските фирми. Договора не се различава от договора между продуцент и автор. Най- изгодната алтернатива при сключването на такива договори е авторът да сключи договор за първоначален запис с продуцент. Възлов момент тук е дали авторът ще отстъпи изключителни или неизключителни права. Ако авторът желае да отстъпи правото за първоначален запис на продуцент на изключителна основа, тогава това право не трябва да е било отстъпено изключително на ОКУП. Оттам нататък правото за размножаване на произведението на екземплярите, продуцента ще получи от организацията за колективно управление.

Колективно управление на сродни продуцентски и изпълнителски права

Всички стопански субекти на територията на България, които осъществяват публично изпълнение на звукозаписи или музикални видеоклипове, медиите, които осъществяват радио и телевизионна дейност следва да уреждат сродните продуцентски и изпълнителски права. Производителите или вносителите на празни звуконосители и видеоносители и апарати, предназначени за записване дължат на правоимащите компенсационно възнаграждение. Според закона за авторско право и сродните му права музикалните продуценти могат да членуват в ОКУП. Най- голямата действаща ОКУП на територията на България е Дружество за колективно управление на продуцентски права – Профон.

Членовете й са прехвърлили на договорно основание на Профон правото да договаря условията за използване, да събира дължимите за това възнаграждения и да ги разпределя в съответствие със Закона, Устава и вътрешните правила за разпределение.
Законът за авторско право и сродните му права постановява, че продуцентите на звукозаписи и записи на музикални аудио-визуални произведения и артистите изпълнители имат право на възнаграждение за вторичното използване на техни записи и инкорпорирани в тях изпълнения в случаите на публично изпълнение, излъчване по безжичен път (включително и чрез сателит), предаване чрез кабел или друго техническо средство, кабелно препредаване, предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до записа или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях.
Дружество за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи Профон, действа от името и в защита на интересите на продуцентите на звуко/видеозаписи и на представляваните от тях изпълнители, събира дължимите възнаграждения при осъществяване на вторично използване.

Трите групи право имащи- авторите, артистите изпълнители и продуцентите, допринесли за създаването на произведението, придобиват в резултат на това, правото да получават възнаграждение за използването му, включително и възнаграждение за вторично използване. Авторите (композитори, текстописци, аранжори и музикални издатели) се представляват от дружество Музикаутор.

Продуцентите и представляваните от тях артисти изпълнители за издадените албуми са представени от Профон.

 

Автор: Даниела Сапунджиева